Ilmakuva Karkun keskustasta
Kaikki Sastamalan vireillä ja nähtävillä olevat kaavat löytyvät tältä sivulta. Voit antaa mielipiteen kaavaluonnoksesta ja muistutuksen kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA, sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi tai sivun alla olevalla lomakkeella.

Kaavaprosessin kulku

Asemakaavat

Asemanseudun asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa vanhentunut asemakaava vastaamaan yhdyskunnan nykyisiä tarpeita ja kaupungin strategisia päämääriä. Tarkoituksena on mahdollistaa asemanseudun kehittyminen liikenteen solmukohtana ja ajantasaistaa alueen asemakaava vastaamaan rakennuskannan suojelutavoitteita rautatieaseman valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä sekä säilyttää keskustakuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena.

Luonnos

Asemanseudun asemakaavan muutoksen ensimmäinen luonnos hyväksyttiin nähtäville teknisen lautakunnan kokouksessa 28.1.2016 § 4. Luonnosvaihtoehtoja oli nähtävillä kaksi. Koska ensimmäisestä luonnoksesta oli aikaa, selvityksiä tehtiin lisää ja muutokset siihen olivat verrattain suuria päätettiin laatia uusi luonnos. Toinen luonnos hyväksyttiin ympäristölautakunnan kokouksessa 10.9.2022 § 94 nähtäville laitettavaksi. Luonnos oli nähtävillä 18.9-21.10.2019.

A_007 Asemanseudun asemakaavan muutos selostus luonnos 5.9.2019

A_007 Asemaseudun asemakaavan muutos kaavakartta luonnos 5.9.2019

LIITTEET 1-8

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemanseudun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 26.6.2014 § 74 nähtäville.

A_007 Asemanseudun asemakaavan muutos OAS tarkistettu 5.9.2019

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Sastamalankadun varren asemaakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa alueen asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta ja edistää alueen täydennysrakentamista sekä liittymistä paremmin keskustarakenteeseen osoittamalla keskustaan soveltuvia uudisrakennuspaikkoja. Tarkoituksena on tarkistaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää keskustakuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Samalla tutkitaan myös alueen vanhojen rakennusten kaavallista suojelutarvetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 11.1.2022 § 5 Sastamalankadun varren asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_009 Sastamalankadun varren asemakaavan muutos OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Jenny Sariluoto kaavasuunnittelija puh. 040 6325081, jenny.sariluoto@sastamala.fi

Keskustan 10-korttelin asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa alueen toteuttamiskelpoisuutta alentamalla todennäköisesti tonttitehokkuutta ja etsiä maanalaiselle paikoitukselle ainakin osittaisesti muunlaisia toteuttamismahdollisuuksia. Tämän kaavamuutosalueen osalta alueen maankäytölliset tavoitteet eivät ole vielä täysin selkiytyneet. Korttelin rakentumaton osa toimii nykyisellään suurelta osin pysäköintialueena.

Luonnos

Alueelle on tehty useita kaavamuutosluonnoksia, mutta kaikkia tyydyttävää ratkaisua ei ole vielä löytynyt ja uutta sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.4.2018 § 46 keskustan 10-korttelin asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_066 Keskustan 10-korttelin asemakaavan muutos päivitetty OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Torin ympäristön asemakaavan muutoksen tavoitteena lisätä alueen vetovoimaisuutta sekä mahdollistaa torialueen kehittyminen ja liittyminen toiminnallisesti sekä kaupunkikuvallisesti Pororantaan ja sen toimintoihin sekä mahdollistaa keskusta-alueen rannalta rannalle muodostuvan akselin kehittyminen. Linja-autoaseman sijaintia ja tieyhteyden muuttamista tutkitaan seurantalon ympäristössä yleissuunnitelman pohjalta. Kaavamuutos on eriytetty A_083 Pororannan asemakaavan muutoksesta luonnosvaiheesta lähtien.

Viitesuunnitelma

Ympäristölauta on päättänyt asettaa nähtäville Torin ympäristön asemakaavan muutoksen kokouksessa 11.5.2021 ja se oli nähtävillä osallisten kuulemista varten 23.6 – 6.8.2021.

Viitesuunnitelma päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.12.2019 § 123 Torin ympäristön asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_067 Torin ympäristön asemakaavan muutos OAS 

Yleissuunnitelma ja ydinkeskustan ideakilpailu

Sastamalan ydinkeskustan ideakilpailu käytiin 1.10.2018 – 31.1.2019. Kilpailutöitä tuli määräaikaan mennessä 50 kappaletta, joista 48 voitiin ottaa arvosteluun. Kilpailutöiden tavoitteena oli lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Keskustan tulisi nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla. Arkkitehtuurin ja massoittelun tulisi vahvistaa keskustan kaupunkimaista ja tehokasta ilmettä.

Kilpailun voitti arkkitehtien Mikko Siltasen ja Elina Ahdeojan sekä rakennusarkkitehdin Mika Saarikankaan muodostama ryhmä Promenadi-nimisellä työllä. Heiltä tilattiin voittotyön, muista töistä saatujen ideoiden sekä kaupungin asettamien tavoitteiden pohjalta yleissuunnitelma keskusta-alueesta sekä tarkempi, viitesuunnitelma torin ja Pororannan väliseltä alueelta. Yleissuunnitelma valmistui 31.10.2019 ja sitä esiteltiin valtuustoseminaarissa 11.11.2019.

Sastamalan ydinkeskustan yleissuunnitelma

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Sykettä Sastamalan Sydämeen hankkeen selvityksien perusteella on tullut ilmi, että vanhan meijerirakennuksen ja sen ympäristön asemakaavan muutos on välttämätöntä alueen tiivistämisen ja elävöittämisen kannalta. Kaavamuutoksen lähtökohtana on tarkistaa asemakaava ajanmukaiseksi ja saada keskustakuva rikkaaksi ja moderniksi sekä pitää ajallisesti moninaisena. Tavoitteena on parantaa myös alueen asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta.

Luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessa 12.4.2022 § 39 ja se on nähtävillä osallisten kuulemista varten 20.4 – 23.5.2022.

A_071 Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutos kaavakartta_L

A_071 Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutos selostus_L

LIITTEET 1-5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 22.1.2019 § 6 Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_071 Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutos OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Tarkoituksena on ajantasaistaa Karkun asemakaavat vaiheittain. Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on saattaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää kyläkuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Kaavatyössä tutkitaan rakennusten, muinaismuistojen ja muiden kulttuurihistoriallisesti merkittävien kokonaisuuksien turvaamista kaavamerkinnöin sekä alueelle soveltuvan täydennysrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa asemakaavassa liityntäpysäköinnille lisäalue rautatieaseman läheisyydestä, koska nykyinen pysäköintialue on jäänyt pieneksi.

Luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessa 10.3.2020 § 27 ja se oli nähtävillä osallisten kuulemista varten 17.6 – 31.7.2020.

A_072 Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos kaavakartta luonnos

A_072 Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos selostus luonnos

LIITTEET 1-6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 14.5.2019 § 53 Karkun asemanseudun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_072 Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalan asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa yleisten rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa erilaisten toimintojen sijoittamisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on myös isommassa kuvassa yhdistää Uotsolan ja Häijään taajamat toisiinsa.

Luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalan asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessa 9.6.2020 § 57 ja se oli nähtävillä osallisten kuulemista varten 17.6.-31.7.2020.

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalan asemakaavan muutos 2020 kaavakartta luonnos

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalana asemakaavan muutos 2020 selostus luonnos

LIITTEET 1-3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.3.2020 § 28 Mouhijärven maisemakylien Uusititiisalan asemakaavan muutoksen 2020 vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_074 Mouhijärven maisemakylien Uusitiisalan asemakaavan muutos 2020 OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Hopun koulun alueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyisellään käyttämätön Hopun koulun toimitilarakennusten korttelialue pääasiallisesti asuinkäyttöön. Tavoitteena on myös tarkistaa S-market Sastamalan kiinteistön kaavamerkintää.

Luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Hopun koulun alueen asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessa 14.12.2021 § 146 ja se oli nähtävillä osallisten kuulemista varten 22.12.2021 – 24.1.2022.

A_077 Hopun koulun alueen asemakaavan muutos 2021 kaavakartta luonnos

A_077 Hopun koulun alueen asemakaavan muutos 2021 selostus luonnos

LIITTEET 1-7

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 14.9.2021 § 99 Hopun koulun alueen asemakaavan muutoksen 2021 vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_077 Hopun koulun alueen asemakaavan muutos 2021 OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Jenny Sariluoto kaavasuunnittelija puh. 040 6325081, jenny.sariluoto@sastamala.fi

Pororannan asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa mm. asuinkerrostalojen rakennuspaikkoja nykyisen päiväkodin paikalle sekä mahdollistaa Pororannan alueen kehittyminen keskustan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Tarkoituksena on myös mahdollistaa yleinen rantasauna uimarannan yhteyteen. Kaavamuutos on eriytetty A_067 Torin ympäristön asemakaavan muutoksesta luonnosvaiheesta lähtien.

Luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Pororannan asemakaavan muutosluonnoksen ja se oli nähtävillä 22.12.2021 – 24.1.2022 Sastamalan kaupungin internetsivuilla.

A_083 Pororannan asemakaavan muutos kaavakartta luonnos

A_083 Pororannan asemakaavan muutos selostus luonnos

LIITTEET 1-2 ja 4-6

LIITE 3 Keskustan viitesuunnitelma päivitetty 8.10.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.12.2019 § 123 Pororannan asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_083 Pororannan asemakaavan muutos OAS

A_067 Torin ympäristön asemakaavan muutos OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Iisan pellon asemakaavan muutoksen tavoitteena mm. osoittaa rakennuspaikka uimahallille ja/tai muulle urheiluun liittyvälle rakennukselle Tampereentien varrelle ja mahdollistaa Lizeliuksenkadun erillispientalotonttien tonttijaon muuttaminen. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus kumota asemakaavaa ylileveän ohitustievarauksen osalta ja osoittaa olemassa olevaan tielinjaukseen luontevasti liittyvä yhteys Tampereentieltä kohti pohjoista.

Luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Iisan pellon asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessa 8.3.2022 § 27 ja se on nähtävillä 16.3. – 19.4.2022.

A_084 Iisan pellon asemakaavan muutos 2022 kaavakartta luonnos

A_084 Iisan pellon asemakaavan muutos 2022 selostus luonnos

LIITTEET 1-5 ja 7-11

LIITE 6 Rakennettavuusselvitys, Sylvään yleissuunnitelma-alue, Sastamala 2017

OAS

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 11.1.2022 § 4 Iisan pellon asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

A_084 Iisan pellon asemakaavan muutos 2022 OAS

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti puh. 040 5062520, pinja.ahola@sastamala.fi

Yleiskaavat

Tällä hetkellä ei ole vireillä tai nähtävillä olevia yleiskaavoja.

Mielipide/muistutus kaava-asiaan

Yhteystiedot

Mattila Ilmari

Ilmari Mattila

Maankäyttöjohtaja
Organisaatio
Maankäyttö

Pinja Ahola

kaavoitusarkkitehti
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
yleiskaavat, asemakaava-asiat, kaavoitus

Jenny Sariluoto

kaavasuunnittelija
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
kaavoitus, asemakaava-asiat

Merja Juntunen

kaavavalmistelija
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
tietoja kaavojen käsittelystä, vesi- ja viemäritiedot, tonttikartan liite