Ilmakuva Häijää
Voimassaolevat asemakaavat ja yleiskaavat löytyvät Sastamalan kaupungin karttapalvelusta.

Sastamalan karttapalvelu

Viimeisen vuoden aikana voimaantulleet kaavat

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutoksen Kaukolan alueella tavoitteena on poistaa Kaukolantien pohjoisosasta yhdystie-merkintä ja siirtää se uudelle tieyhteydelle. Kaukolantieltä on tarkoitus poistaa tasoristeys ja siten suora yhteys Sastamalantielle katkeaa. Uudelle tielinjalle rakennetaan alikulku radan ali, koska Kaukolantielle ei voida rakentaa alitusta liian vähäisten korkeuserojen vuoksi. Tarkoitus on muutoin säilyttää yleiskaava ennallaan.

Hyväksytty aineisto

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella- ehdotus oli nähtävillä 29.9. – 1.11.2021.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.12.2021 § 112 oikeusvaikutteisen osayleiskaavamuutoksen.

Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella kaavakartta

Y_005 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella selostus

LIITTEET 1-6 ja 8

Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata alueen tonttivaranto tarjoamalla uusia erillispientalotontteja Varilan uuden koulun lähietäisyydeltä. Varilan koululle on alueelta matkaa n. kilometri. Tavoitteena on myös mahdollistaa liito-oravien kulkeminen etelä-pohjoissuunnassa, jotta liito-oravaselvityksessä suunniteltu reitti valtatie kahdeltatoista Kukkuriin toteutuisi. Lisäksi tavoitteena on turvata alueen virkistyskäyttö myös tulevaisuudessa. Suunnittelualueelle on tämän johdosta mietitty olemassa oleville poluille vaihtoehtoiset reitit ja jätetty reilusti lähivirkistysaluetta.

Hyväksytty aineisto

Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 29.9. – 1.11.2021.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.11.2021 § 287 Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

A_080 Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos kaavakartta

A_080 Vehmaistenkadu asemakaava ja asemakaavan muutos selostus

LIITTEET 1-5 ja 7-9

Keikyän koulun asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuminen sekä yri­tys­toi­min­ta entisellä koulukiinteistöllä, sekä osoittaa kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ja kyläkuvallisesti tärkeä, puinen vanha koulurakennus säi­ly­tet­tä­väk­si. Kaavamuutoksella pyritään myös tarkastamaan koulu­kiin­teis­tön länsipuoliselta osuudelta tie- ja puistoalueiden kaa­va­ra­jauk­set vastaamaan kiinteistörajoja.

Hyväksytty aineisto

Keikyän koulun asemakaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 3.11. – 7.12.2021.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.2.2022 § 49 Keikyän koulun asemakaavan muutoksen.

A_078 Keikyän koulun asemakaavan muutos kaavakartta

A_078 Keikyän koulun asemakaavan muutos selostus

LIITTEET 1-5