Sastamalan kaupungin viestintä tapahtuu pääasiassa kaupungin kotisivujen kautta. Laki velvoittaa tiedottamaan niin, että asioihin voi vaikuttaa niiden valmisteluvaiheessa. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Viestintä

Julkisuus kansalaisvalvonnan takeena

Julkisuus on yksi hallinnon yleisperiaatteista ja kansalaisvalvonnan ja oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Julkisuusperiaatetta toteutetaan:

 • asiakirjojen julkisuudella 
 • kokouksen julkisuudella 
 • viestinnällä ja tiedottamisella
 • vaikuttamismahdollisuuksien 
  varaamisella

 

Asiakirjajulkisuus on tärkeää tiedottamisessa

 • Valtuuston ja muiden toimielinten
  esityslistat ja pöytäkirjat jokaisen luettavissa
  netissä:
   Esityslistat ja pöytäkirjat
 • Myös viranhaltijapäätökset  ovat julkisia ja netissä.

  Kunnan tiedotusvelvollisuus

  Kuntalain mukaan kunnalla on tiedotusvelvollisuus toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.

  Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

  Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa eli kunnan internet-sivuilla. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Kuntalaki 29 §

   
 • Vireilläolosta ilmoittaminen: Kuntalain tiedottamissäännöstöä täydentää yksittäisen
  asian vireilläolosta ilmoittaminen
  (hallintolain 41 §). Asioita, joiden vireilläolosta yleensä pitää ilmoittaa, ovat esimerkiksi koulun lakkauttaminen ja terveydensuojelulain
  mukainen sijoituslupahakemus. 

 • Katsaukset: Katsauksella tarkoitetaan yleensä kunnan tekemää selvitystä esimerkiksi jostakin vireillä olevasta asiasta tai lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevasta asiasta. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) velvoittaa kunnan laatimaan vähintään kerran vuodessa katsauksen kunnan ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Uusin Sastamalan kaavoituskatsaus.

Sastamalan kaupunginvaltuuston
kokoukset ovat yleensä julkisia

Suljettujen ovien takana käsitellään vain asioita, jotka on laissa säädetty salassa pidettäviksi tai, jos valtuusto katsoo jonkun muun painavan syyn niin vaativan. Muiden toimielinten, kuten kaupunginhallituksen tai lautakuntien, kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin
päättää ja elleivät salassapitosäännökset sitä estä. Kuntalaki 101 §

Sastamalan kaupungin viestintä

tapahtuu pääasiassa kaupungin kotisivujen kautta. Sastamalan kaupungin asioita voi seurata myös sosiaalisen median kanavissa. Sastamala löytyy TwitteristäFacebookista sekä You Tubesta
Ks. lisää: VIESTINTÄ. Kaupunki julkaisee myös tiedotuslehteä paperisena ja verkossa.


Avoin hallinto. Hallinnon julkisuutta edistetään myös valtakunnallisella Avoin hallinto -ohjelmalla, josta kattavat tiedot löytyvät Avoin hallinto -sivustolta.

Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.