Julkisuus on yksi hallinnon yleisperiaatteista ja kansalaisvalvonnan ja oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Julkisuusperiaatetta toteutetaan:

  • asiakirjojen julkisuudella 
  • kokouksen julkisuudella 
  • viestinnällä ja tiedottamisella
  • vaikuttamismahdollisuuksien varaamisella

Asiakirjajulkisuus on tärkeää tiedottamisessa

  • Valtuuston ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat jokaisen luettavissa netissä: Esityslistat ja pöytäkirjat
  • Myös viranhaltijapäätökset ovat julkisia ja netissä.
  • Vireilläolosta ilmoittaminen: Kuntalain tiedottamissäännöstöä täydentää yksittäisen asian vireilläolosta ilmoittaminen (hallintolain 41 §). Asioita, joiden vireilläolosta yleensä pitää ilmoittaa, ovat esimerkiksi koulun lakkauttaminen ja terveydensuojelulain mukainen sijoituslupahakemus. 
  • Katsaukset: Katsauksella tarkoitetaan yleensä kunnan tekemää selvitystä esimerkiksi jostakin vireillä olevasta asiasta tai lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevasta asiasta. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) velvoittaa kunnan laatimaan vähintään kerran vuodessa katsauksen kunnan ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Uusin Sastamalan kaavoituskatsaus.

Sastamalan kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleensä julkisia

Suljettujen ovien takana käsitellään vain asioita, jotka on laissa säädetty salassa pidettäviksi tai, jos valtuusto katsoo jonkun muun painavan syyn niin vaativan. Muiden toimielinten, kuten kaupunginhallituksen tai lautakuntien, kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää ja elleivät salassapitosäännökset sitä estä. Kuntalaki 101 §

Sastamalan kaupungin viestintä

tapahtuu pääasiassa kaupungin kotisivujen kautta. Sastamalan kaupungin asioita voi seurata myös sosiaalisen median kanavissa. Sastamala löytyy TwitteristäFacebookista sekä You Tubesta
Katso lisää: Kaupungin viestintä

Avoin hallinto

Hallinnon julkisuutta edistetään myös valtakunnallisella Avoin hallinto -ohjelmalla, josta kattavat tiedot löytyvät Avoin hallinto -sivustolta.

Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.

Kunnan tiedotusvelvollisuus
Kuntalain mukaan kunnalla on tiedotusvelvollisuus toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa eli kunnan internet-sivuilla. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Kuntalaki 29 §