Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Lähde: Kuntaliitto Kunnan verkkotiedottaminen seka henkilötietojen käsittely ja julkisuus

Tiedotusvastuut

Kaupungin keskushallinnossa tiedotusvastuu kuuluu kaupunginhallitukselle. Konsernihallinnon tehtävänä on huolehtia koko kaupungin ja erityisesti keskushallinnon tiedottamisesta ja kehittää kaupungin tiedotustoimintaa. Toimialan ja liikelaitoksen tulee huolehtia toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottamisesta niin, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa sekä lausua mielipiteensä niistä ennen päätöksentekoa.

Viestintäkanavat

Sastamalan kaupungin kotisivut ovat Sastamalan kaupungin virallinen viestintäkanava. Jokaisella toimialalla on vastuu huolehtia alaisuuteensa kuuluvien sivujen ajantasaisuudesta ja tiedon oikeellisuudesta. Kotisivujen lisäksi kaupungin asioita voi seurata myös sosiaalisen median kanavissa. Sastamala löytyy TwitteristäFaceBookista sekä YouTubesta. Kaupungin matkailupalveluista kerrotaan osoitteessa www.visitsastamala.fi ja matkailua voi seurata myös Instagramissa. Lisäksi eri yksiköillä on omia sosiaalisen median tilejä.

Tiedotustilaisuudet ja striimit

Kaupungin ja kuntalaisten näkökulmasta merkittävistä asioista järjestetään tiedotustilaisuuksia, jotka usein myös striimataan suorana verkon välityksellä. Kaupunginvaltuuston kokoukset striimataan suorana YouTuben kautta. Striimit ovat verkossa nähtävillä kaksi viikkoa lähetyksestä, jolloin tallenteet poistetaan (ellei niitä ole tekstitetty).

Maarit Rapp

viestintä- ja markkinointipäällikkö
Organisaatio
Konsernihallinto