Kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan meitä kaikkia. Asukkaalla on oikeus osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Kerro mielipiteesi esimerkiksi kyselyissä tai tule kysymyksinesi ja kommentteinesi vaikkapa asukas- tai kyläiltoihin. Valtuuston kokoukset ovat yleensä avoimia.

Voit myös tehdä kuntalaisaloitteen tai antaa palautetta kaupungin toiminnasta.

Muista äänestää!

Kunnan pitää huolehtia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja  palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa. Laissa (22 §) mainitaan kuitenkin osallistumismuotoja, joilla kunta voi erityisesti edistää kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista:

 1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
 2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
 3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
 4. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
 5. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
 6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Edustuksellista demokratiaa täydentämään on erityisesti 1990-luvulta lähtien kehitetty suoran osallistumisen muotoja, joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yksi matalan kynnyksen tapa osallistua ovat erilaiset keskustelutilaisuudet.

Sastamalan kaupunki järjestää eri puolilla laajaa kuntaa asukas- ja kyläiltoja, joissa päättäjät ja kaupunkilaiset kohtaavat. Tilaisuuksiin osallistumalla saat äänesi kuuluviin suoraan päättäjille!

Aktiiviset asukas- ja kyläyhdistykset ovat hyvä paikka vaikuttaa oman kulmakunnan asioihin ja osallistua muutenkin yhteiseen tekemiseen. Kyläyhdistyksistä ja niiden toiminnasta löydät tietoa nettisivulta sastamalankylat.fi.

Sana on vapaa Kansanvallan päivänä

Sastamalassa juhlitaan vuosittain Kansanvallan päivää Vammalan torilla. Kansanvallan päivään kuuluu niin puhujia politiikan huipulta kuin Hyde Park, jossa kuka tahansa pääsee puhujalavalle. Kansanjuhlaan kuuluu myös elävä musiikki ja sastamalalaiset poliitikot ovat runsaslukuisina paikalla valmiina keskustelemaan kuntalaisten kanssa.

Kansanvallan päivä on 17. heinäkuuta, jolla päivämäärällä vuonna 1919 vahvistettiin Suomen hallitusmuoto. Kansanvallan päivä on kansallinen juhlapäivä, jota on vietetty vuodesta 1992, mutta vain Sastamalassa sitä juhlitaan joka vuosi iloisella toritapahtumalla. Sastamalan torijuhla järjestetään lauantaina, joka sattuu lähimmäksi 17. heinäkuuta.

Tapahtumassa julkistetaan vuosittain Tyrvään Sanomien yleisöäänestyksessä valittu Sastamalan Avainhenkilö.

Juhlan ohjelmasta vastaavat yhdessä Kulttuuria kaikille ry sekä Sastamalan kaupunki ja Tyrvään Sanomat.

 • Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.
 • Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto. Valtuuston on viipymättä aloitteen saavuttua päätettävä, toimitetaanko kansanäänestys. Kuntalaki 25 § Valtuuston päätöksestä järjestää kansanäänestys ei voi valittaa, mutta valtuuston päätöksestä jättää kansanäänestys toteuttamatta voi tehdä kunnallisvalituksen.
 • Äänioikeus kansanäänestyksessä määräytyy samoin perustein kuin kuntavaaleissa. Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana, jolloin äänioikeus on vain henkilöillä, jotka asuvat ko. osassa kuntaa. Kuntalaki 21 §
 • Kansanäänestyksen tulos on neuvoa-antava eikä siis sido päätöksentekijöitä.

Äänestys voidaan toteuttaa kunnalle kuuluvasta asiassa sekä asiassa, jossa kunta on mukana vain lausunnonantajana. Esimerkkinä jälkimmäisestä ovat erilaiset tiehankkeet, joissa on monta osapuolta. Kuntalaki 24 §

Suomessa on järjestetty kaikkiaan 61 kunnallista kansanäänestystä vuosina 1991-2016. Suurin osa niistä koski kuntaliitoksia, lue lisää kuntaliitto.fi.

Miten aloite tehdään?

Aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä voi tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Siellä on myös tarkat ohjeet aloitteen tekemisestä. Kansanäänestysaloitteen voi halutessaan myös toimittaa Sastamalan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse.

Sähköpostisastamala(at)sastamala.fi
Postiosoite: Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala
Käyntiosoite: Tampereentie 5, 38200 Sastamala

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin. Jokaisella kunnan asukkaalla, asukasryhmällä sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntien järjestämät palvelut ovat usein käytettävissä yli kuntarajojen. Siksi palvelun käyttäjä voi siis olla myös muun kunnan asukas. Aloiteoikeus tällaisella henkilöllä on vain asioissa, jotka koskevat hänen käyttämäänsä palvelua. Aloitteen voi tehdä kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista vaikka kunta ei itse olisi palveluntuottaja.

Kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut. Myös siitä ilmoitetaan, jos aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Lisäksi neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Miten aloite tehdään?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti. Kuntalaisaloite.fi -palvelussa neuvotaan, miten aloite tehdään ja sieltä näet tuoreimmat aloitteet Sastamalassa.

Jos et käytä sähköistä palvelua, vapaamuotoinen kirjallinen kuntalaisaloite toimitetaan Sastamalan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse. Aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Aloitteessa pitää lukea, että kyse on nimenoman kuntalaisaloitteesta (erotuksena muihin parannusehdotuksiin tai palautteeseen). Anna palautetta.

Sähköpostisastamala(at)sastamala.fi
Postiosoite: Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala
Käyntiosoite: Tampereentie 5, 38200 Sastamala


Asukkaiden aloitteiden palkitseminen

Sastamalan kaupunki voi erikseen palkita asukasaloitteita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

“Aloitetoiminnan tarkoituksena on aktivoida asukkaita tekemään aloitteita Sastamalan kaupungin palvelujen ja toiminnan parantamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi, kustannussäästöjen aikaansaamiseksi taikka muutoin luovien ideoiden löytämiseksi.” Lue lisää: Kaupungin asukkaiden aloitetoiminnan sääntö


Muita kansalaisaloitteita:

 • kansalaisaloite.fi Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan kumoamista.
 • adressit.com

Muutoksenhaku kunnan päätöksiin

Kunnan toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksistä voi pääasiassa valittaa kahdella tavalla, tekemällä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen

Päätöksen liitteenä on aina menettelyohjeet valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Päätöksessä kerrotaan myös. mikäli kunnallisvalituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen on kielletty.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on ensimmäinen muutoksenhakukeino kunnanhallituksen ja lautakuntien, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin. Oikaisuvaatimusmenettelyä ei siis sovelleta valtuuston päätöksiin. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä perustelu asialle sekä se, miten päätöstä halutaan oikaista.

Oikaisuvaatimuksen tekoon on oikeus päätöksen asianosaisella eli niillä henkilöillä, joita asia koskee sekä kunnan jäsenillä. Oikaisuvaatimus voi perustua päätöksen laillisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen.

Kunnanhallitukselle ja lautakunnille osoitetut oikaisuvaatimukset käsittelee kyseinen toimielin itse, mutta niiden alaisten viranomaisten tekemistä päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset käsittelee kyseisten tahojen ylemmät toimielimet eli hallitus ja lautakunnat.

Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä voi tehdä kunnallisvalitusta.

Lisätietoja ja yhteystiedot Sastamalan kaupungilla: konsernilakimies Katja Arve-Salonen p. 040 652 9782

Ohjeita verkossa: kuntaliitto.fi

Kunnallisvalitus

Asianosainen tai kuntalainen voi tehdä kunnallisvalituksen valtuuston päätöksestä.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen vain oikaisuvaatimuksen jo tehnyt taho ja vasta oikaisuvaatimuskäsittelyn jälkeen. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä voi tehdä kunnallisvalitusta. Kunnallisvalituksen perusteet:

 • tehty päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • tehty päätös on lainvastainen

Kunnallisvalitus on tehtävä hallinto-oikeudelle määräajassa. Kuntalaki 135 §

Muutoksenhausta aiheutuu yleensä myös kustannuksia.  Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 euroa, joka peritään muutoksenhakijalta pääsääntöisesti myös silloin, jos valitus peruutetaan. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Se, jolle on myönnetty oikeusapua, on vapaa maksuvelvollisuudesta. Myös määrätyt asiat ja tahot ovat maksuvelvollisuudesta vapaita.

Lisätietoja verkossa: oikeus.fi

Lisätietoja ja yhteystiedot Sastamalan kaupungilla: konsernilakimies Katja Arve-Salonen p. 040 652 9782

Ohjeita verkossa: kuntaliitto.fi

Osallistuva budjetointi on kuntalaisten suhteellisen uusi demokraattinen tapa osallistua kunnan talouden suunnitteluun, eli yhteisten verovarojen käyttöön. Toimintatavassa otetaan käytännön tasolla kantaa siihen, mihin resursseja käytetään ja mietitään myös mitä tehdään, jos kunnan omat resurssit ovat niukat.

Osallistuvaa budjetointia voi käyttää monissa erilaisissa tilanteissa kunnan palvelujen tuottamiseksi. Tarkoituksena on yhdessä miettiä ja priorisoida, mikä on kuntalaisten kannalta olennaista ja mitä kunnalta halutaan.

Osallistuvan budjetoinnin käyttökohteita on monia. Asukkaat voivat esimerkiksi päättää tietyn toimialan määrärahaosuuden käytöstä, tai kunnan kokonaisbudjetista voidaan osoittaa tietty prosenttiosuus asukkaiden yhteisesti hyödynnettäväksi. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää myös tietyn alueen palvelujen tai infran kehittämiseen, tai resurssit voidaan kohdistaa esimerkiksi tietylle hankkeelle.

Osallistuva budjetointi parantaa kunnallisen päätöksenteon laatua ja avoimuutta. Se motivoi kuntalaisia käyttämään asiantuntemustaan kunnan palvelujen käyttäjinä sekä lujittaa asukkaiden luottamusta avoimeen hallintoon ja päätöksentekoon.

Sastamala vahvistaa asukkaiden osallisuutta vuonna 2023 myöntämällä rahoitusta kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvien hyvinvointia tukevien pienhankkeiden toteuttamiseen 50 000 euron määrärahalla.

Kuntaliiton opas: Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa

Anna palautetta

Voit antaa sähköisellä lomakkeella palautetta mistä tahansa kaupungin toimintaa koskevasta asiasta. Palautteet menevät ensin kirjaamoon, josta ne ohjataan oikealle henkilölle vastattaviksi. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimmin pian, viimeistään kuitenkin neljän viikon kuluessa palautteen lähettämisestä.

Asioita ja huolenaiheita voit kertoa myös suoraan luottamushenkilöille, viranhaltijoille tai puolueiden johtohenkilöille ja jäsenille. He kuulevat mielellään kuntalaisten mielipiteitä eri asioista ja vievät viestiä eteenpäin.
Sastamalan kaupunginvaltuusto yhteystietoineen

Keskustelut

Otakantaa.fi on valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Kaupunki käyttää aika ajoin Otakantaa.fi -palvelun keskustelufoorumia. Palvelussa voi kommentoida käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia tai muiden toimenpiteiden valmistelua.

Keskustelua paikallisista asioista käydään myös muualla verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi paikallislehdillä Alueviestillä, Tyrvään Sanomilla ja Kokemäenjokilaakson Uutisilla on omat keskustelupalstansa.

Facebookissa on kaupunkilaisten perustama laaja keskusteluryhmä Sastamalan keskusteluseinä ”Sastamalan oma pulinapaikka, joka käsittelee paikallisia puheenaiheita.”

Julkisuus kansalaisvalvonnan takeena

Kuntalain mukaan kunnalla on tiedotusvelvollisuus toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.

Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa eli kunnan internet-sivuilla. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Kuntalaki 29 §

Julkisuus on yksi hallinnon yleisperiaatteista ja kansalaisvalvonnan ja oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Julkisuusperiaatetta toteutetaan:

 • asiakirjojen julkisuudella
 • kokouksen julkisuudella
 • viestinnällä ja tiedottamisella
 • vaikuttamismahdollisuuksien
  varaamisella

Asiakirjajulkisuus on tärkeää tiedottamisessa

 • Valtuuston ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat jokaisen luettavissa netissä:
  Esityslistat ja pöytäkirjat
 • Myös viranhaltijapäätökset  ovat julkisia ja netissä
 • Vireilläolosta ilmoittaminen: Kuntalain tiedottamissäännöstöä täydentää yksittäisen
  asian vireilläolosta ilmoittaminen
  (hallintolain 41 §). Asioita, joiden vireilläolosta yleensä pitää ilmoittaa, ovat esimerkiksi koulun lakkauttaminen ja terveydensuojelulain
  mukainen sijoituslupahakemus.
 • Katsaukset: Katsauksella tarkoitetaan yleensä kunnan tekemää selvitystä esimerkiksi jostakin vireillä olevasta asiasta tai lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevasta asiasta. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) velvoittaa kunnan laatimaan vähintään kerran vuodessa katsauksen kunnan ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Sastamalan kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleensä julkisia

Suljettujen ovien takana käsitellään vain asioita, jotka on laissa säädetty salassa pidettäviksi tai, jos valtuusto katsoo jonkun muun painavan syyn niin vaativan. Muiden toimielinten, kuten kaupunginhallituksen tai lautakuntien, kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää ja elleivät salassapitosäännökset sitä estä. Kuntalaki 101 §

Sastamalan kaupungin viestintä

tapahtuu pääasiassa kaupungin kotisivujen kautta. Sastamalan kaupungin asioita voi seurata myös sosiaalisen median kanavissa. Sastamala löytyy TwitteristäFacebookista sekä YouTubesta,
Ks. lisää: VIESTINTÄ. Kaupunki julkaisee myös tiedotuslehteä paperisena ja verkossa. Tiedotuslehti julkaistaan pääsääntöisesti kuntavaalivuosina.


Avoin hallinto. Hallinnon julkisuutta edistetään myös valtakunnallisella Avoin hallinto -ohjelmalla, josta kattavat tiedot löytyvät Avoin hallinto -sivustolta.

Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.

Eturyhmien ja erityisryhmien vaikuttamiskeinot

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta ovat ns. vaikuttamistoimielimiä.

Ne ovat kunkin ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanava kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet ovat kaupungin ja ryhmien yhteistyöelimiä, jotka antavat lausuntoja sekä tekevät aloitteita ja esityksiä, mutta niillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa.

Sastamalan nuorisovaltuusto

13-18 -vuotiaista nuorista koostuva nuorisovaltuusto on saanut aikaan monia konkreettisia parannuksia nuorten asioihin ja toimii myös aktiivisena tapahtumajärjestäjänä. Sillä on edustajat kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.

Lue lisää: Nuorisovaltuusto

Sastamalan vanhusneuvosto

seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu osallistuminen ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan.

Lue lisää: Vanhusneuvosto

Sastamalan vammaisneuvosto

edistää vammaisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Vammaisneuvoston muodostavat Sastamalan alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja Sastamalan kaupunginhallituksen nimeämät edustajat.

Lue lisää: Vammaisneuvosto

Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta

on yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Saskyn yhteistyöelin, joka osallistuu kaupungin elinvoimaohjelman valmisteluun, toteutuksen ohjaamiseen ja seurantaan. Neuvottelukunta myös kommentoi elinkeinoelämää koskevia kaupunkisuunnittelu- ja kehityshankkeita sekä arvioi kaupungin strategisten hankkeiden yritysvaikutuksia.

Kulttuuriasiain neuvottelukunta

Kulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, museopalvelut, vapaan sivistystyön palvelut ja musiikinopetuspalvelut (Sastamalan Opisto / musiikkiopisto) sekä kirjasto- ja tietopalvelut, joista se tekee esityksiä ja aloitteita sivistyslautakunnalle.

Lue lisää: Kulttuuriasiain neuvottelukunta

Yksi suomalaisen demokratian kulmakiviä on se, että kunnallishallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. Tärkeimmät päätökset tehdään kuntalaisten valitsemassa toimielimessä eli kunnanvaltuustossa.

Siksi äänioikeus on yksi tärkeimmistä kansalaisoikeuksista ja vaikuttamiskeinoista. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa valtiollisella tasolla vuonna 1906. Kunnallisella tasolla vastaava uudistus toteutettiin 1917.

Äänioikeus kuntavaaleissa on kaikilla kuntalaisilla, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Sastamalan kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleensä julkisia. Suljettujen ovien takana käsitellään vain niitä asioita, jotka on laissa säädetty salassa pidettäviksi tai, jos valtuusto katsoo jonkun muun painavan syyn niin vaativan.

Lue lisää: vaalit