Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista ja taata alueen asukkaille laadukas asuinympäristö. Määräysten toteutumista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi halutessaan siirtää valtaa alaiselleen viranhaltijalle. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa Sastamalassa ja Punkalaitumella.

Lomakkeet ja ohjeet

Ympäristönsuojelulain mukaiset lomakkeet

Ympäristöluvat, lomakkeet ja ohjeet (ymparisto.fi)

Yleinen ilmoitusmenettely, eläinsuojat (ymparisto.fi)

Yleinen ilmoitusmenettely, muut (ymparisto.fi)

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ymparisto.fi)

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (ymparisto.fi)

Rekisteröintimenettely, lomakkeet ja ohjeet (ymparisto.fi)

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen, lomakkeet ja ohjeet (ymparisto.fi)

Lannan levitys

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ELY (ymparisto.fi)

Öljysäiliöt

Pidä huolta öljysäiliöstäsi -ohje (pirkanmaanpelastuslaitos.fi)

Pidä huolta öljysäiliöstäsi -ohje (pirkanmaanpelastuslaitos.fi)

Vesihuollon lomakkeet

Haja-asutuksen jätevesien lomakkeet, ohjeet ja määräykset

Muut ympäristönsuojelun lomakkeet ja ilmoitukset

Rannan ruoppaus, ohjeet ja sähköinen ilmoitus (vesi.fi)