Ilmakuva Vammaskosken sillalta päin
Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Sastamalan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn. Paperisen lupahakemuksen voi edelleen jättää.

Ennen rakennusluvan jättämistä:

 • rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia hankkeeseen pätevä pääsuunnittelija MRL § 120 a
 • pätevyysvaatimukset MRL 120 § 120 e
Rakennuslupaan tarvittavat suunnitelmat:
 • Asemapiirros
 • Katujulkisivu korkoineen
 • Julkisivupiirrokset
 • Pohjapiirustus
 • Leikkauspiirustus
 • Rakenneleikkaus 1:10
 • Hormin vaaka- ja pystyleikkaukset läpivienneistä

Muistathan tiedottaa rakennushankkeesta myös rakennuspaikalla!

Rakennuslupaan tarvittavat liitteet:
 • Naapurien kuulemiset ja suostumukset
 • Todistus kiinteistön hallinnasta
 • Asunto-osakeyhtiöissä hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote.
 • Vesi- ja viemäri liitoskorko (liitoslausunto) ja liittymishakemuksen kopio.
 • Perustamistapalausunto
 • Rakentamisenaikaisen kosteudenhallinnan suunnitelma
 • Mahdolliset ennakkoluvat, esimerkiksi poikkeamislupa / suunnittelutarveratkaisu

Lupapisteessä pääsuunnittelijaa ja hakijaa ohjeistetaan keskustelun kautta tarvittavista täydennyksistä. Kun hakemus on pyydetyin täydennyksin ja liitteineen on kunnossa, niin se siirtyy käsittelyyn ja päätettäväksi.

Viranhaltijapäätöksissä lainvoimaisuusaika on 14 vuorokautta ja lautakuntapäätöksissä (Ympäristölautakunta) 30 vuorokautta päätöksen antamisesta.

Lomakkeet

Sastamalan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn. Paperisen lupahakemuksen voi edelleen jättää.

Toimenpideluvan tarvitset rakennusta vähäisemmän rakennelman, mm. pihavajan, katoksen, maalämpökaivo/maalämpöpiiri, jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamiseen.

Toimenpidehakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Lupapiirustukset

Hakemukseen liitetään piirustukset, joihin sisältyy tontin asemapiirros sekä hankkeesta riippuen pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä havainnekuvat. Piirustusten tulee olla siistejä ja selkeitä. Piirustusten oikeassa alanurkassa sijaitsee nimiö. Piirustusten tulee olla pdf-muodossa. Piirustukset tulee liittää Lupapisteeseen oikein päin. Pdf-tulosteen koko tulee olla pystysuuntaisen A4-arkin kerrannainen. Piirustuksessa ei saa olla ylimääräisiä valkoisia reunoja.

 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella

Lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua päätöksen antamisesta.

Toimenpideluvan hakeminen maalämpökaivolle
 • asemapiirros
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • mikäli kaivo sijoittuu alle 7,5 metriä naapurin rajasta, tulee siihen olla naapurin suostumus
Toimenpideluvan hakeminen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai uusimiselle
 • jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • LVI-asemapiirustus

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.

Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä vesirakennusilmoitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ennen hankkeeseen ryhtymistä selvitys, sijaitseeko tontti pohjavesi- tai muulla erityisalueella ja sijaitseeko maan alla vaurioitumisvaarassa olevia rakenteita tai teknisiä järjestelmiä. Jos lämpökaivon suunniteltu paikka sijaitsee lähellä kaatopaikkaa tai alueella, jossa on tai on ollut pilaantunutta maata, poraamisen edellytykset on selvitettävä ennen hankkeeseen ryhtymistä. Vedenottamon varoalueilla sekä paineellisen pohjaveden alueella maalämpökaivojen rakentaminen ei ole sallittua. Maalämmön kieltoalueet esitetään rakennusjärjestyksen liitekartoissa.

Lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 m tontin rajoista. Lähemmäs rajaa voidaan tehdä vain naapurin kirjallisella suostumuksella. Porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista. Minimietäisyyden viemäreistä, vesijohdoista ja kaukolämpöputkista tulee olla vähintään 5 metriä.

Liuosputkistoissa käytettävän lämmönsiirtoaineen on oltava vaaratonta ympäristölle ja terveydelle.

Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä tiivistämällä putkien läpiviennit. Maa- ja kallioperässä olevan radonin pääsy asuinrakennukseen estetään läpivientien riittävällä tiivistyksellä.

Maalämpöluvan hakeminen

Maalämpölupaa haetaan Lupapiste.fi:ssä. Liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • asunto-osakeyhtiöissä hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote
 • asemapiirustukseen naapurin suostumus, mikäli lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
 • mahdolliset lausunnot
 • asemapiirustus, johon porareiän etäisyys on merkitty tontin lähirajoista sekä sijainnin osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta.
 • jos lämpökaivoja on useampi kuin yksi, tulee ne numeroida
 • muutospohjapiirustukset, mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • lämmönjakohuoneen pohjapiirustus
 • Piirustukset varustetaan nimiöllä, jonka suunnittelija allekirjoittaa.
Luvan saamisen jälkeen

Lupapäätöksessä edellytetään erityisen työnjohtajan hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa. Työnjohtajan tehtävänä on valvoa työn suorittamista ja sellaisena voi toimia esimerkiksi hankkeen suunnittelija tai poraustyön/lämpöpumpun asennuksen suorittavan urakoitsijan edustaja.

Porauksen yhteydessä syntyvä karkea kiintoaines ja kiintoainesta sisältävä porausvesi tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta ja porausvettä ei saa johtaa sellaisenaan vesistöön, yleisiin viemäreihin, lähiojiin, katu- tai puistoalueelle. Porausveden riittävästä selkeytyksestä on huolehdittava tai vesi on johdettava umpisäiliöön. Kiviaines on varastoitava työnaikana niin, ettei se leviä ympäristöön pölynä tai lietteenä.

Työn suorittamisen jälkeen

Kun lämpöpumppu on asennettu ja toiminnassa, tulee työnjohtajan tilata kohteelle loppukatselmus. Loppukatselmuksessa todetaan, että työ on suoritettu myönnetyn luvan ja ehtojen mukaisesti. Loppukatselmuksen yhteydessä työnjohtaja luovuttaa porausraportin tarkastusviranomaiselle arkistointia varten.

Muuta huomioitavaa

Öljysäiliöiden poiston yhteydessä tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet sekä Sastamalan seudun ympäristönsuojelumääräykset. Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa aluepelastuslaitokselle.

Lämmönsiirtoaineiden vaihdon yhteydessä on huomioitava, että käytetty lämmönsiirtoaine on ongelmajätettä.

Pidä huolta öljysäiliöstäsi

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen jäsenkuntien yhtiset ympäristönsuojelumääräykset

Maisematyöluvan tarvitset asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen, ellei toimenpiteen vaikutusta katsota vähäiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Luvan tarpeen arvioi aina viranomainen, ota yhteyttä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella.

Maisematyölupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Lomakkeet

Puiden kaato, tarkastusinsinöörin tiedote 01/2023

Puiden kaato asemakaava-alueella on luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128)

Mikäli haluat kaataa tontiltasi vain muutaman puun, tee asiasta ensin hyvissä ajoin ilmoitus rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörille ja kerro aikeistasi myös naapurillesi.

Puiden kaato asemakaava-alueella on luvanvaraista

Mikäli puiden kaato kuitenkin vaikuttaa merkittävästi maisemaan tai naapuritontin olosuhteisiin, hankkeelle vaaditaan aina maisematyölupa, jonka myöntämisestä ja mahdollisen istutusvelvollisuuden asettamisesta päättää rakennustarkastaja. Alueesi asemakaavassa saattaa nimittäin olla määräyksiä puiden istutusvelvollisuudesta.

Jätä hakemus ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta osoitteessa www.lupapiste.fi

Omalla tontilla olevat puut

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa).

Pienimuotoisissa (1-10 puuta) puunkaatotoimenpiteissä lupaa anotaan rakennusvalvonnasta tarkastusinsinööriltä. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tero.honkamaki@sastamala.fi. 

Sähköpostihakemus on vapaamuotoinen ja sinun on ilmoitettava seuraavat tiedot: hakijan tai kiinteistön nimi, osoite, puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus, mitä varten haet lupaa. Lisää sähköpostin liitetiedostoksi 2 – 3 kuvaa puista. Jos päätöstä ei voi tehdä kuvien perusteella, sovitaan käynti paikan päälle. Kaadettavat puut on merkittävä tontilla esim. värikkäällä nauhalla.

Suuremmille (yli 10 puuta) puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta. Lupaa voi hakea myös sähköisesti www.lupapiste.fi. Liitteeksi tarvitaan asemapiirustus, johon kaadettavat ja jäävät puut ja niiden laji on merkitty.

Kaatoluvan saaneen puun/puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4. – 15.8. välisenä aikana. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan.

Asunto-osakeyhtiöissä puunkaatoasiat hoidetaan isännöitsijän kanssa. Mikäli talon asukas haluaa hoitaa asiaa, niin aina täytyy olla taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös, jolla haetaan kaatolupaa tietylle puulle tai puille.

Puunkaatolupaa eivät tarvitse:

 • Huonokuntoiset yksittäispuut
 • Pienehköt puut, runkohalkaisija 10 cm tai pienempi
 • Hedelmäpuut, esim. omenapuu.
Naapurin tontilla olevat puut

Ota yhteys naapuriin ja yrittäkää neuvotella puun/puiden kaadosta. Puiden kaataminen on kiinteistön omistajan asia. Sastamalan kaupunki ei ota kantaa erimielisyyksiin.

Riitatilanteissa noudatetaan naapuruussuhdelakia, jota valvoo poliisiviranomainen.

Puistoiksi kaavoitetuilla yleisillä alueilla puiden kaadoista vastaa kaupunki.

Purkamisluvan tarvitset rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella sekä alueella, jossa on voimassa oleva rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos kaavassa niin määrätään.

Kaava-alueiden ulkopuolella on ennen rakennuksen purkamista tehtävä purkamisilmoitus, vaikka purkaminen ei edellyttäisikään lupaa.

Purkamislupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. 

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voi hakea kiinteistön/ tontin omistajat
tai joku muu henkilö omistajien valtakirjalla valtuutettuna. Kiinteistön/ tontin ostaja
voi hakea lupaa myös kiinteistökaupan esisopimuksena, josta jäljennös hakemuksen
liitteeksi.

Rakennuslupa saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä tai
suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupavaihetta. Poikkeamisluvan tai
suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa
kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa
oikeusvaikutteista kaavaa.

Lupien käsittelyaika on 1–2 kuukautta.

Päätös

Ympäristölautakunta tekee lupapäätökset. Myönteinen päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin, vaan hankkeelle on haettava myös rakennuslupa lainvoimaisen poikkeamis- ja suunnittelutarveharkintapäätöksen voimassaolon aikana (1-2 vuotta). 
Päätös tiedotetaan hakijalle ja se on lainvoimainen julkisesti nähtävillä olon (30 vrk) jälkeen,
mikäli siitä ei ole tehty valitusviranomaiselle valitusta. Hakija saa lainvoimaisuustodistuksen lähettämällä päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon ja pyytämällä lainvoimaisuusmerkinnän tekemistä.

Lomakkeet

Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemus

MRL 24 luku, Pakkokeinot ja seuraamukset

Luvaton rakentaminen ja siitä aiheutuvat riskit jäävät rakentajan vastuulle. Luvaton rakentaminen tulee ilmi rakennusvalvonnan suorittamalla rakennetun ympäristön valvonnalla, ilmiannon perusteella tai rakennusta myytäessä. Luvaton rakentaminen saattaa heikentää kiinteistön arvoa merkittävästi.

Päätöksenteko

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittelyä suoritetaan viikoittain.

Rakennusluvista koskien laajoja, kaupunkikuvallisesti merkittäviä tai ympäristöstä poikkeavia hankkeita päättää ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta päättää lisäksi mm. arvorakennuksiin kohdistuvista toimenpiteistä sekä loma-asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön. Ympäristölautakunta kokoontuu tekemään päätöksiä joka kuukausi. Lautakunnan päätökseen menevien lupien esityslista on internetissä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja päätöspöytäkirja kokouksen jälkeisenä torstaina.

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Rakennusvalvonnan palvelut on nykyisin sähköistetty suurelta osin. Rakentamisen luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purku- sekä maisematyöluvat, haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa.

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen julkipanot ovat nähtävissä kaupungintalon aulassa olevalla ilmoitustaululla sekä verkossa kuulutuksissa.

Lupapalveluihin liittyvissä kysymyksissä toivomme, että lähestyisit meitä ensisijaisesti joko sähköpostitse tai Lupapisteen välityksellä. Lupa-asioissa sinua palvelevat palvelusihteerit.

Rakennusvalvonta ottaa asiakkaita vastaan vain tarpeen mukaan ajanvarauksella. Muista siis olla yhteydessä rakennusvalvonnan henkilöstöön tapaamisen sopimiseksi.

Yhteystiedot

Tuula Mäkelä

palvelusihteeri rakennusvalvonta
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, yleinen neuvonta, Hakemukset ja lomakkeet

Paula Hurnanen

palvelusihteeri rakennusvalvonta
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, yleinen neuvonta, hakemusten vastaanotto ja lomakkeet, ympäristölautakunnan sihteeri
Mikkola Pauli

Pauli Mikkola

johtava rakennustarkastaja
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa, lupakäsittely

Satu Uusi-Erkkilä

rakennustarkastaja
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa, lupakäsittely, rakennusvalvonta, myös Punkalaitumen rakennuslupa-asiat