Ilmakuva Vammaskosken sillalta päin
Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Sastamalan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn. Paperisen lupahakemuksen voi edelleen jättää.

Ennen rakennusluvan jättämistä:

 • rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia hankkeeseen pätevä pääsuunnittelija MRL § 120 a
 • pätevyysvaatimukset MRL 120 § 120 e
Rakennuslupaan tarvittavat suunnitelmat:
 • Asemapiirros
 • Katujulkisivu korkoineen
 • Julkisivupiirrokset
 • Pohjapiirustus
 • Leikkauspiirustus
 • Rakenneleikkaus 1:10
 • Hormin vaaka- ja pystyleikkaukset läpivienneistä

Muistathan tiedottaa rakennushankkeesta myös rakennuspaikalla!

Rakennuslupaan tarvittavat liitteet:
 • Naapurien kuulemiset ja suostumukset
 • Todistus kiinteistön hallinnasta
 • Asunto-osakeyhtiöissä hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote.
 • Vesi- ja viemäri liitoskorko (liitoslausunto) ja liittymishakemuksen kopio.
 • Perustamistapalausunto
 • Rakentamisenaikaisen kosteudenhallinnan suunnitelma
 • Mahdolliset ennakkoluvat, esimerkiksi poikkeamislupa / suunnittelutarveratkaisu

Lupapisteessä pääsuunnittelijaa ja hakijaa ohjeistetaan keskustelun kautta tarvittavista täydennyksistä. Kun hakemus on pyydetyin täydennyksin ja liitteineen on kunnossa, niin se siirtyy käsittelyyn ja päätettäväksi.

Viranhaltijapäätöksissä lainvoimaisuusaika on 14 vuorokautta ja lautakuntapäätöksissä (Ympäristölautakunta) 30 vuorokautta päätöksen antamisesta.

Lomakkeet

Sastamalan rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupakäsittelyyn. Paperisen lupahakemuksen voi edelleen jättää.

Toimenpideluvan tarvitset rakennusta vähäisemmän rakennelman, mm. pihavajan, katoksen, maalämpökaivo/maalämpöpiiri, jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamiseen.

Toimenpidehakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Lupapiirustukset

Hakemukseen liitetään piirustukset, joihin sisältyy tontin asemapiirros sekä hankkeesta riippuen pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä havainnekuvat. Piirustusten tulee olla siistejä ja selkeitä. Piirustusten oikeassa alanurkassa sijaitsee nimiö. Piirustusten tulee olla pdf-muodossa. Piirustukset tulee liittää Lupapisteeseen oikein päin. Pdf-tulosteen koko tulee olla pystysuuntaisen A4-arkin kerrannainen. Piirustuksessa ei saa olla ylimääräisiä valkoisia reunoja.

 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella

Lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua päätöksen antamisesta.

Toimenpideluvan hakeminen maalämpökaivolle
 • asemapiirros
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • mikäli kaivo sijoittuu alle 7,5 metriä naapurin rajasta, tulee siihen olla naapurin suostumus
Toimenpideluvan hakeminen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai uusimiselle
 • jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • LVI-asemapiirustus

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 62§ mom. 1 kohdan 12 mukaan toimenpidelupa vaaditaan silloin, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdetaan tai uusitaan maalämpöä hyödyntäväksi, tai kun maalämpöä halutaan käyttää lisälämmönlähteenä. Lupa tarvitaan maalämpökaivon poraukseen sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamiseen.

Uudisrakennuksissa lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä vesirakennusilmoitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ennen hankkeeseen ryhtymistä selvitys, sijaitseeko tontti pohjavesi- tai muulla erityisalueella ja sijaitseeko maan alla vaurioitumisvaarassa olevia rakenteita tai teknisiä järjestelmiä. Jos lämpökaivon suunniteltu paikka sijaitsee lähellä kaatopaikkaa tai alueella, jossa on tai on ollut pilaantunutta maata, poraamisen edellytykset on selvitettävä ennen hankkeeseen ryhtymistä. Vedenottamon varoalueilla sekä paineellisen pohjaveden alueella maalämpökaivojen rakentaminen ei ole sallittua.

Lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 m tontin rajoista. Lähemmäs rajaa voidaan tehdä vain naapurin kirjallisella suostumuksella. Porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista. Minimietäisyyden viemäreistä, vesijohdoista ja kaukolämpöputkista tulee olla vähintään 5 metriä.

Lisätiedot vähimmäisetäisyyksistä Rakennusjärjestyksessä 29 § Maalämpö

Liuosputkistoissa käytettävän lämmönsiirtoaineen on oltava vaaratonta ympäristölle ja terveydelle.

Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä tiivistämällä putkien läpiviennit. Maa- ja kallioperässä olevan radonin pääsy asuinrakennukseen estetään läpivientien riittävällä tiivistyksellä.

Maalämpöluvan hakeminen

Maalämpölupaa haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta. Liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • asemapiirustus, josta selviää rakennusten ja lämpökaivon / lämmönkeruuputkiston sijoitus, lämpökaivon etäisyys kiinteistön rajoihin ja rakennuksiin, vesi- ja viemärijohtojen ym. kaapeleiden sijainti. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta. Kaavoitetuilla alueilla kantakartan tilaus rakennusvalvonnasta. Voi hyödyntää myös vanhaa asemapiirustusta.
 • asemapiirustukseen naapurin suostumus, mikäli lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
 • jos lämpökaivoja on useampi kuin yksi, tulee ne numeroida
 • muutospohjapiirustukset, mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • piirustukset varustetaan toimenpidekohtaisella nimiöllä, jonka hankkeelle nimetty suunnittelija sähköisesti allekirjoittaa lupapisteessä.
 • asunto-osakeyhtiöissä hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote
Luvan saamisen jälkeen

Lupapäätöksessä edellytetään kvv-työnjohtajan hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa. Työnjohtajan tehtävänä on valvoa työn suorittamista ja sellaisena voi toimia esimerkiksi hankkeen suunnittelija tai poraustyön/lämpöpumpun asennuksen suorittavan urakoitsijan edustaja.

Porauksen yhteydessä syntyvä karkea kiintoaines ja kiintoainesta sisältävä porausvesi tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta ja porausvettä ei saa johtaa sellaisenaan vesistöön, yleisiin viemäreihin, lähiojiin, katu- tai puistoalueelle. Porausveden riittävästä selkeytyksestä on huolehdittava tai vesi on johdettava umpisäiliöön. Kiviaines on varastoitava työnaikana niin, ettei se leviä ympäristöön pölynä tai lietteenä.

Työn suorittamisen jälkeen

Kun lämpöpumppu on asennettu ja toiminnassa, tulee työnjohtajan tilata kohteelle loppukatselmus. Loppukatselmuksessa todetaan, että työ on suoritettu myönnetyn luvan ja ehtojen mukaisesti. Loppukatselmuksen yhteydessä työnjohtaja luovuttaa porausraportin tarkastusviranomaiselle arkistointia varten. Lämpökaivon sijainnin muuttuessa päivitetty asemapiirros liitetään hankkeelle.

Huom ! Muista tilata sijaintikatselmus mittauspalveluista puh. 050 3764 936

Ennen 17.1.2023 tehtyä ympäristölautakunnan päätöstä toteutettuja energia-kaivohankkeita ei jälkiluviteta eikä niiden sijaintikatselmuksista peritä maksua.

Näihin tulee tilata sijaintikatsemus jälkikäteen sijaintitiedon kirjaamiseksi.

Muuta huomioitavaa

Öljysäiliöiden poiston yhteydessä tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet sekä Sastamalan seudun ympäristönsuojelumääräykset. Jos vanha öljysäiliö jätetään maahan, tulee siihen hakea lupa ympäristönsuojelusta. Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa aluepelastuslaitokselle.

Lämmönsiirtoaineiden vaihdon yhteydessä on huomioitava, että käytetty lämmönsiirtoaine on ongelmajätettä.

Pidä huolta öljysäiliöstäsi

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen jäsenkuntien yhtiset ympäristönsuojelumääräykset

Rakennusvalvonnan linjaus / rakennusjärjestyksen soveltamisohje:

Luvanvaraisuus

Toimenpidelupaa ei tarvita omakoti- ja vapaa-ajan rakennuksissa sekä talousrakennuksissa aurinkopaneelien asentamiseksi, mikäli lappeensuuntainen aurinkokeräinjärjestelmä asennetaan yhdelle lappeelle.

Jos paneelit asennetaan eri kulmaan kuin katto, toimitetaan kohteesta rakennusvalvontaan luonnoskuva, jonka perusteella arvioidaan luvantarve.

Katoille asennettavat aurinkopaneelit, joiden pinta-ala on suurempi kuin yhdelle lappeelle sijoitettavat, arvioidaan hanke toimenpidelupana tai rakennuslupana hankkeen laajuuden mukaan. Uudisrakentamisen yhteydessä aurinkoenergiajärjestelmälle haetaan lupa muun rakentamisen luvan haun yhteydessä.

Aurinkokeräimet seinä ja maa-asennuksena käsitellään tapauskohtaisesti. Hankkeen luvanvaraisuus varmistetaan etukäteen rakennusvalvonnasta.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Aurinkopaneelien pinta ei saa aiheuttaa häiriötä esim. asuntoihin tai liikennealueille. Kaavassa suojeltujen rakennusten osalta kiinteistön omistajan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan, missä arvioidaan aurinkopaneelien sijoitusmahdollisuutta ja luvan tarvetta.

Asennus

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa rakenteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä seikoista. Asennus on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuvaksi. Aurinkokeräimen pinta ei saa aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä esim. asuntoihin tai liikennealueille. Paneeleiden sijoittelussa ja asentamisessa on huomioitava pelastustoiminalle / huoltotoiminalle huoltokäytävien leveydeksi vähintään 1,2 metriä. Kiinteistön katolla sijaitseviin savunpoistoluukkuihin, huoltoluukkuihin, savuhormeihin ja IV-järjestelmän komponentteihin sekä kattokaivoihin tulee jättää vapaata etäisyyttä vähintään 1,2 metriä. Aurinkopaneelien ja katon reunan väliin tulee jättää vähintään 1,5 metriä etäisyyttä putoamissuojauksen ja katolla työskentelyn mahdollistamiseksi.  Palomuurin ja palavatarvikkeisten paneelien sekä muiden kiinteiden asennusten väliin tulee jättää vähintään 2,5 metriä vapaata tilaa. Palomuurin ylitykset suositellaan tehtäväksi esimerkiksi palonkestävällä koteloinnilla. Palamattoman katteen ja paneelin väliin on jätettävä tuuletettua tilaa vähintään 100 mm.

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN PALOTURVALLISUUSOHJE

Sähköturvallisuuslain vaatimukset

Aurinkosähköjärjestelmien sähköturvallisuutta koskevat velvoittavat vaatimukset perustuvat sähköturvallisuuslakiin (STL 1135/2016) ja sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin sähkölaitteistoista (VNa 1434/2016) sekä sähkötyöstä ja käyttötyöstä (VNa 1435/2016).

Aurinkosähköjärjestelmällä varustettu rakennus tulee varustaa SFS 6000 mukaisesti aurinkosähköjärjestelmästä varoittavalla kilvellä. Varoituskilpi tulee sijoittaa paloilmoitinkeskuksen ja sähköpääkeskuksen yhteyteen. (Pelastuslaki 379/2011 9, 14 §, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 28 §)

Aurinkosähköjärjestelmässä tulee olla turvakytkin, jolla aurinkosähköjärjestelmä voidaan erottaa sähköverkosta. Turvakytkin tulee olla helposti saavutettavissa. Turvakytkin tulee merkitä säänkestävästi. (Pelastuslaki 379/2011 9, 14 §, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 28 §)

Lupahakemukseen vaadittavat suunnitelmat

Toimenpide tai rakennuslupa haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta

 • Lupapiirustukset
 • Asemapiirros (merkintä paneelien kohde rakennuksesta, paneelien pinta-ala ja teho)
 • Vesikattopiirustus (esitetään tekniset laitteet ja sijoittelu mm. etäisyydet) tarvittaessa
 • Julkisivupiirustus, jossa esitetty paneelit julkisivussa
 • Pääsuunnittelijan tiedot
 • Naapurien kuuleminen
 • Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus

Maisematyöluvan tarvitset asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen, ellei toimenpiteen vaikutusta katsota vähäiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Luvan tarpeen arvioi aina viranomainen, ota yhteyttä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella.

Maisematyölupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Lomakkeet

Puiden kaato, tarkastusinsinöörin tiedote 01/2023

Puiden kaato asemakaava-alueella on luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128)

Mikäli haluat kaataa tontiltasi vain muutaman puun, tee asiasta ensin hyvissä ajoin ilmoitus rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörille ja kerro aikeistasi myös naapurillesi.

Mikäli puiden kaato kuitenkin vaikuttaa merkittävästi maisemaan tai naapuritontin olosuhteisiin, hankkeelle vaaditaan aina maisematyölupa, jonka myöntämisestä ja mahdollisen istutusvelvollisuuden asettamisesta päättää rakennustarkastaja. Alueesi asemakaavassa saattaa nimittäin olla määräyksiä puiden istutusvelvollisuudesta.

Jätä hakemus ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Omalla tontilla olevat puut

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa).

Pienimuotoisissa (1-10 puuta) puunkaatotoimenpiteissä lupaa anotaan rakennusvalvonnasta tarkastusinsinööriltä. Puunkaatoilmoitukset tehdään sähköisellä Puunkaatoilmoitus / hakemus -lomakkeella. Lisää hakemuksen liitetiedostoksi 2 – 3 kuvaa puista.

Jos päätöstä ei voi tehdä kuvien perusteella, sovitaan käynti paikan päälle. Kaadettavat puut on merkittävä tontilla esim. värikkäällä nauhalla.

Tarvittaessa voi tiedustella myös sähköpostilla tero.honkamaki@sastamala.fi.

Suuremmille (yli 10 puuta) puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta. Lupaa voi hakea myös sähköisesti www.lupapiste.fi. Liitteeksi tarvitaan asemapiirustus, johon kaadettavat ja jäävät puut ja niiden laji on merkitty.

Kaatoluvan saaneen puun/puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4. – 15.8. välisenä aikana. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan.

Asunto-osakeyhtiöissä puunkaatoasiat hoidetaan isännöitsijän kanssa. Mikäli talon asukas haluaa hoitaa asiaa, niin aina täytyy olla taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös, jolla haetaan kaatolupaa tietylle puulle tai puille.

Puunkaatolupaa eivät tarvitse:

 • Huonokuntoiset yksittäispuut
 • Pienehköt puut, runkohalkaisija 10 cm tai pienempi
 • Hedelmäpuut, esim. omenapuu.
Naapurin tontilla olevat puut

Ota yhteys naapuriin ja yrittäkää neuvotella puun/puiden kaadosta. Puiden kaataminen on kiinteistön omistajan asia. Sastamalan kaupunki ei ota kantaa erimielisyyksiin.

Riitatilanteissa noudatetaan naapuruussuhdelakia, jota valvoo poliisiviranomainen.

Puistoiksi kaavoitetuilla yleisillä alueilla puiden kaadoista vastaa kaupunki.

Purkamisluvan tarvitset rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella sekä alueella, jossa on voimassa oleva rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos kaavassa niin määrätään.

Kaava-alueiden ulkopuolella on ennen rakennuksen purkamista tehtävä purkamisilmoitus, vaikka purkaminen ei edellyttäisikään lupaa.

Purkamislupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. 

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voi hakea kiinteistön/ tontin omistajat
tai joku muu henkilö omistajien valtakirjalla valtuutettuna. Kiinteistön/ tontin ostaja
voi hakea lupaa myös kiinteistökaupan esisopimuksena, josta jäljennös hakemuksen
liitteeksi.

Rakennuslupa saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä tai
suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupavaihetta. Poikkeamisluvan tai
suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa
kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa
oikeusvaikutteista kaavaa.

Lupien käsittelyaika on 1–2 kuukautta.

Päätös

Ympäristölautakunta tekee lupapäätökset. Myönteinen päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin, vaan hankkeelle on haettava myös rakennuslupa lainvoimaisen poikkeamis- ja suunnittelutarveharkintapäätöksen voimassaolon aikana (1-2 vuotta). 
Päätös tiedotetaan hakijalle ja se on lainvoimainen julkisesti nähtävillä olon (30 vrk) jälkeen,
mikäli siitä ei ole tehty valitusviranomaiselle valitusta. Hakija saa lainvoimaisuustodistuksen lähettämällä päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon ja pyytämällä lainvoimaisuusmerkinnän tekemistä.

Lomakkeet

Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemus

MRL 24 luku, Pakkokeinot ja seuraamukset

Luvaton rakentaminen ja siitä aiheutuvat riskit jäävät rakentajan vastuulle. Luvaton rakentaminen tulee ilmi rakennusvalvonnan suorittamalla rakennetun ympäristön valvonnalla, ilmiannon perusteella tai rakennusta myytäessä. Luvaton rakentaminen saattaa heikentää kiinteistön arvoa merkittävästi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi yleiskaavan vireillepanon tapahduttua määrätä alueelle rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen (maisematyöluvan tarpeen). Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus on voimassa, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).

Rakennuskiellon määrääminen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi on tarpeen, jotta alueelle mahdollisesti kohdistuvilla rakennuslupahakemuksilla ei vaikeuteta kaavan laadintaa ja tuulivoimahankkeen toteuttamisen mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Sastamalan kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennuskiellon ja toimenpiderajoitusten määräämisestä ja pidentämisestä, kun asema- tai yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.

Toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Poikkeamisluvalla voidaan myöntää lupa rakennuskiellon voimassa ollessa.

 

Kärmekallion tuulivoimaosayleiskaava

Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.5.2023 § 56 määrätä yleiskaava-alueelle Kärmekallion tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon viiden vuoden ajaksi.

Ympäristölautakunta on päättänyt, että rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §).

Ympäristölautakunta on päättänyt, että alueelle määrätään myös MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ja että toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä. Poikkeamisluvalla voidaan myöntää lupa rakennuskiellon voimassa ollessa. Rakentaminen on mahdollista myös kiellon aikana. Rakentamisen lupien käsittely tapahtuu kiellon aikana  poikkeamisluvilla. Rakennuskieltoalueelle haetusta poikkeamisluvista ei peritä käsittelymaksua.

Ympäristölautakunta on päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Alustava Kärmekallion osayleiskaavan rajaus ja rakennuskieltoalue

 

Ajoksenkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.5.2023 § 54, että yleiskaava-alueelle Ajoksenkankaan tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi. Päätös on astunut voimaan, kun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Ajoksenkankaan kaavoituksen käynnistämisestä kokouksessaan 15.5.2023 § 100.

Ympäristölautakunta on päättänyt, että rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittealutarveratkaisua (MRL 137 §)

Ympäristölautakunta on päättänyt, että alueelle määrätään myös MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ja että toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollsia toimenpiteitä. Rakentaminen on mahdollista myös kiellon aikana. Rakentamisen lupien käsittely tapahtuu kiellon aikana  poikkeamisluvilla. Rakennuskieltoalueelle haetusta poikkeamisluvista ei peritä käsittelymaksua.

Ympäristölautakunta on päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Ajoksenkankaan osayleiskaava-alueen alustava rajaus ja rakennuskieltoalue

Päätöksenteko

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittelyä suoritetaan viikoittain.

Rakennusluvista koskien laajoja, kaupunkikuvallisesti merkittäviä tai ympäristöstä poikkeavia hankkeita päättää ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta päättää lisäksi mm. arvorakennuksiin kohdistuvista toimenpiteistä sekä loma-asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön. Ympäristölautakunta kokoontuu tekemään päätöksiä joka kuukausi. Lautakunnan päätökseen menevien lupien esityslista on internetissä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja päätöspöytäkirja kokouksen jälkeisenä torstaina.

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Rakennusvalvonnan palvelut on nykyisin sähköistetty suurelta osin. Rakentamisen luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purku- sekä maisematyöluvat, haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa.

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen julkipanot ovat nähtävissä kaupungintalon aulassa olevalla ilmoitustaululla sekä verkossa kuulutuksissa.

Lupapalveluihin liittyvissä kysymyksissä toivomme, että lähestyisit meitä ensisijaisesti joko sähköpostitse tai Lupapisteen välityksellä. Lupa-asioissa sinua palvelevat palvelusihteerit.

Rakennusvalvonta ottaa asiakkaita vastaan vain tarpeen mukaan ajanvarauksella. Muista siis olla yhteydessä rakennusvalvonnan henkilöstöön tapaamisen sopimiseksi.

Yhteystiedot

Tuula Mäkelä

palvelusihteeri rakennusvalvonta
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, yleinen neuvonta, Hakemukset ja lomakkeet

Paula Hurnanen

palvelusihteeri rakennusvalvonta
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, yleinen neuvonta, hakemusten vastaanotto ja lomakkeet, ympäristölautakunnan sihteeri
Mikkola Pauli

Pauli Mikkola

johtava rakennustarkastaja
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa, lupakäsittely

Satu Uusi-Erkkilä

rakennustarkastaja
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa, lupakäsittely, rakennusvalvonta, myös Punkalaitumen rakennuslupa-asiat