Kaupungin johtamisjärjestelmä

Sastamalan kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja muihin valtuuston päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi kaupungin hallintosäännön, jossa määrätään muun muassa kaupungin eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallituksen vastuulla on valtuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Se johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat asioita kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi. Niille kuuluu myös itsenäistä päätösvaltaa oman toimialansa asioissa.

Kaupungin toimialat

Kaupungin toiminta, palvelutuotanto ja henkilöstö jakaantuvat seuraaviin toimialoihin:

  • konsernihallinto
  • sivistystoimi
  • tekninen toimi

Kaupunginjohtaja johtaa konsernihallinnon toimialaa, johon kuuluu myös ympäristölautakunta. Toimialajohtajia ovat kasvatusjohtaja ja tekninen johtaja. Toimialajohtajat vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan sekä kyseisen lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa.

  • Kasvatusjohtaja johtaa sivistyslautakunnan toimialaa.
  • Teknisen lautakunnan ja Sastamalaan Vesi liikelaitoksen johtokunnan muodostamaa teknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Toimialat jakaantuvat vastuualueisiin ja nämä edelleen toimintayksiköihin.

Sastamalan kaupunkikonserni

Sastamalan kaupunkikonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, joissa Sastamalan kaupungilla on määräysvalta. Lisäksi on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

Sastamalan konsernikokonaisuus