Kunnan toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksistä voi pääasiassa valittaa kahdella tavalla, tekemällä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Päätöksen liitteenä on aina menettelyohjeet valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Jos kunnallisvalituksen oikaisuvaatimuksen tekeminen on kielletty, on päätöksessä kerrottu myös tästä.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on ensimmäinen muutoksenhakukeino kunnanhallituksen ja lautakuntien, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin. Oikaisuvaatimusmenettelyä ei siis sovelleta valtuuston päätöksiin. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä perustelu asialle sekä se, miten päätöstä halutaan oikaista.

Oikaisuvaatimuksen tekoon on oikeus päätöksen asianosaisella eli niillä henkilöillä, joita asia koskee sekä kunnan jäsenillä. Oikaisuvaatimus voi perustua päätöksen laillisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen.

Kunnanhallitukselle ja lautakunnille osoitetut oikaisuvaatimukset käsittelee kyseinen toimielin itse, mutta niiden alaisten viranomaisten tekemistä päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset käsittelee kyseisten tahojen ylemmät toimielimet eli hallitus ja lautakunnat.

Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä voi tehdä kunnallisvalitusta.  

Ohjeita verkossa: kuntaliitto.fi/kuntalain-oikaisuvaatimus

Kunnallisvalitus

Asianosainen tai kuntalainen voi tehdä kunnallisvalituksen valtuuston päätöksestä.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen vain oikaisuvaatimuksen jo tehnyt taho ja vasta oikaisuvaatimuskäsittelyn jälkeen. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä voi tehdä kunnallisvalitusta. Kunnallisvalituksen perusteet:

  • tehty päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • tehty päätös on lainvastainen

Kunnallisvalitus on tehtävä hallinto-oikeudelle määräajassa. Kuntalaki 135 §

Muutoksenhausta aiheutuu yleensä myös kustannuksia.  Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa, joka peritään muutoksenhakijalta pääsääntöisesti myös silloin, jos valitus peruutetaan. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Se, jolle on myönnetty oikeusapua, on vapaa maksuvelvollisuudesta. Myös määrätyt asiat ja tahot ovat maksuvelvollisuudesta vapaita. 

Ohjeita verkossa.

Lisätietoja: konsernilakimies Katja Arve-Salonen p. 040 652 9782