Musiikinopetusta jo vuodesta 1973!

Sastamalan musiikkiopistossa on neljä osastoa: varhaisiän musiikkikasvatus (muskari), perusaste, syventävät opinnot ja avoin osasto.

  • Varhaisiän musiikkikasvatusen eli muskarin tunneilla tutustutaan musiikkiin laulaen, leikkien, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja soittimiin tutustuen. Opetus etenee ikätasoittain; tarkemmat kuvaukset täällä. Muskariin voi ilmoittautua ympäri vuoden. 
  • Perusasteella jokaisella oppilaalla on pääaine, joka on joko soitin tai laulu. Solistisen aineen oheen kuuluvat musiikin perusteet sekä yhteismusisointi tarkoittaen esimerkiksi bändiä, kuoroa, orkesterisoittoa ja kamarimusiikkia. Opinnot etenevät Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikin perustasolla tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja. Tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Musiikin perustasolla opinnot kestävät keskimäärin 9 vuotta. Musiikin perustason suoritettuaan oppilas saa musiikkiopiston perustason päättötodistuksen.
  • Syventävien opintojen  tavoitteena on opittujen taitojen kehittäminen niin, että oppilaalla on edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen sekä halutessaan musiikin ammatti- ja korkeakouluopintoihin. Syventävien opintojen aikana oppilas kehittää musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta. Oppilas tottuu omaksumaan ja hallitsemaan musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan. Opinnot huipentuvat oppilaan kiinnostuksen mukaiseen lopputyöhön, johon hän kokoaa siihen asti opitut tiedot ja taidot.
  • Avoin osasto on tarkoitettu niille musiikin harrastajille, jotka eivät halua opiskella taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Opetus voidaan järjestää sekä yksilöopetuksena että ryhmäopetuksena. Lukukausimaksu on korkeampi kuin perusasteella, koska opintojen järjestämiseen ei saada valtionosuutta.


Taiteen perusopetus ja rahoitus

Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen verkosto oppilaitoksia, jotka antavat opetusta eri taideaineissa. Laki taiteen perusopetuksesta ohjaa oppilaitosten toimintaa. Jos oppilaitos täyttää kriteerit, se voi saada valtionosuutta toimintaansa. Tällöin toiminnan on oltava riittävän korkeatasoista ja noudattaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Opinnot ovat tavoitteellisia ja tasolta toiselle eteneviä. Opintojen eteneminen edellyttää oppilaan omaa aktiivisuutta; pelkkä tunneilla käynti ei riitä.

Sastamalan musiikkiopistossa noudatetaan lakia taiteen perusopetuksesta ja taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa. Tällä perusteella musiikkiopisto saa tuntiperusteista valtionosuutta, mikä kattaa n. 57% menoista (393000€). Oppilasmaksujen osuus on n. 10% (75000€) ja kunnan osuus n. 33% (223000€).