Tuulivoimaloita horisontissa
Sastamalan valtuuston 21.2.2022 vahvistamat periaatteet ohjaavat Sastamalassa tapahtuvaa tuulivoimakaavoitusta ja rakentamista.

 1. Kaikille yli yhden (1) MW:n nimellistehoisille tuulivoimaloille on mahdollista
  myöntää rakennuslupa vain kaavoituksen kautta.

  Perustelut: Tuulivoimaloilla ja jo yhdelläkin voimalalla on merkittäviä vaikutuksia
  ympäristöön, mistä johtuen tuulivoimaloiden toteuttaminen edellyttää laajaa ja laa-
  dukasta vaikutusten arviointia ja laajaa kuntalaisten ja maanomistajien kuule-
  mista. Riittävä kuuleminen ja vaikutusten arviointi on mahdollista vain
  kaavoituksella.
 2. Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1200 metrin etäisyydelle vakituisesta
  asutuksesta ja loma-asutuksesta. Asumattomien kiinteistöjen osalta kiinteis-
  tön omistajan ja tuulivoimatoimijan keskeisillä sopimuksilla voidaan tuulivoi-
  mala tuoda lähemmäs asuinrakennusta tai lomarakennusta, kuitenkin
  lainsäätämien melurajoitteiden puitteissa.

  Perustelut: Lainsäädäntö mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittamisen 700 metrin
  etäisyydelle asutuksesta. Tuulivoimaloiden koon kasvaessa koetaan ne lähiympä-
  ristössä maisemallisesti haitallisina, eikä 700 metrin etäisyyttä pidetä nykyään riit-
  tävänä. Sastamalan osalta on otettava huomioon, että tuulivoimapuistoalueet
  sijoittuvat metsäisille alueille, mikä vähentää niiden maisemavaikutusta. Jos mini-
  mietäisyyttä asutuksesta kasvatettaisiin esitetystä 1200 metrin etäisyydestä, vä-
  hentäisi se merkittävästi tuulivoimaloiden rakentamismahdollisuuksia ja
  mahdollistaisi vain muutamien voimaloiden toteuttamisen puistoihin.
 3. Tuulivoimaloiden melu ei saa ylittää 35 dBA:n määrää asuinrakennusten ja
  loma-asuntojen ulkotiloissa. Tuulivoimaloiden melutasoista tilataan hanke-
  kohtaisesti kaavoitusvaiheessa riippumaton selvitys. Toimijan selvitys melu-
  tasoista ei ole riittävä.

  Perustelut: Tuulivoimaloiden merkittävimpänä haittavaikutuksena pidetään melua.
  Tästä johtuen on valtioneuvosto määritellyt tuulivoimaloille normaalia kaavoitusta
  tiukemmat melun ohjearvot. Viranomaisten melun ohjearvo tuulivoimarakentami-
  selle on 40 dBA (yöaikaan). Muussa kaavoituksessa melun enimmäisarvo asutuk-
  selle on 45 dBA (yöaikaan). Tuulivoimaloiden meluvaikutuksen minimoimiseksi
  esitetään, että Sastamalassa tuulivoimaloiden melu ei saa ylittää 35 dBA:n mää-
  rää asuinrakennusten ja loma-asuntojen ulkotiloissa.
 4. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 260 metriä.
  Perustelut: Tuulivoimaloiden korkeus vaikuttaa merkittävästi niiden maisemallisiin
  vaikutuksiin. Tällä hetkellä kaavoja laaditaan jo 350 metriä korkeille voima-
  loille. 260 metrin korkeutta voidaan pitää riittävänä tuulivoimaloiden sähkön tuo-
  tannon kannalta. 260-metrisen voimalan napakorkeus on noin 190 metriä.
 5. Tuulivoimaloita ei saa sijoittaa avoimille peltoalueille.
  Perustelut: Avoimille alueille sijoitetut tuulivoimalat näkyvät voimakkaasti ympäris-
  töönsä. Selkein ero metsäalueelle sijoitettuihin voimaloihin on, että metsä peittää
  merkittävästi tuulivoimaloiden näkyvyyttä niiden lähialueille.
 6. Kaavoituksen alkuvaiheessa tulee kaikkien alle kahden (2) kilometrin etäi-
  syydellä tuulivoimaloista sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten osalta tehdä
  arvio ja kuvasovite tuulivoimaloiden näkyvyydestä.

  Perustelut: Kuvasovitteiden pohjalta kiinteistön omistaja ja kaavoitusta ohjaava
  kaupunki pystyvät paremmin arvioimaan tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia.
 7. Toimija sitoutuu tekemään haittakorvaussopimukset vähintään 40 dBA:n
  melualueen (tuulivoimaa koskeva ulkomelun ohjearvo) laajuudelta, jotta
  maanomistajat saavat taloudellista korvausta melualueen aiheuttamasta ra-
  joitteesta. Näiden sopimusten tulee olla korvausperiaatteiden osalta yhtene-
  viä kaikkien maanomistajien kanssa.

  Perustelut: Tuulivoimalan melualueelle (vähintään 40 dBA) ei ole mahdollista
  saada rakennuslupia asuin- tai lomarakentamiselle. Jo rakennettujen tuulivoimaloi-
  den välittömään läheisyyteen ei ole myöskään mahdollista rakentaa toista tuulivoi-
  malaa, koska se vähentäisi aiemmin rakennetun voimalan hyödyntämää tuulta.
  Näistä haitoista johtuen tulee kiinteistön omistajalle maksaa haittakorvausta.
 8. Tuulivoimatoimijoiden tulee esittää tuulivoimaloita koskevat purkuvakuudet
  ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.

  Perustelut: Jotta kaupunki voi varmistua siitä, että tuulivoimaloilla on asianmukai-
  set purkuvakuudet, tulee ne esittää kaupungille. Vakuudet tulee esittää viimeis-
  tään silloin, kun kaava on menossa hyväksymiskäsittelyyn. Näin siksi, koska vasta
  tuolloin voimaloiden sijaintipaikat on määritelty lopullisesti.
 9. Tuulivoiman rakentajayrityksen pitää sitoutua korvaamaan kaikkien tarvitta-
  vien uusien siirtolinjojen ja teiden maapohjan puusto maanomistajille ns.
  täyden korvauksen periaatteella ennen kaavan vahvistamista tehtävillä sopi-
  muksilla. Lisäksi kaupunki suosittelee, että myös kaavan ulkopuolisissa lu-
  nastuksissa käytetään ns. täyden korvauksen periaatetta.

Yhteystiedot

Ilmari Mattila

Maankäyttöjohtaja
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
kaavoitushankkeet, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat, tuulivoima ja aurinkovoimahankkeet