Tuulivoimaloita horisontissa
Sastamalan valtuuston 21.2.2022 vahvistamat periaatteet ohjaavat Sastamalassa tapahtuvaa tuulivoimakaavoitusta ja rakentamista.
  1. Kaikille yli yhden (1) MW:n nimellistehoisille tuulivoimaloille on mahdollista
   myöntää rakennuslupa vain kaavoituksen kautta.

   Perustelut: Tuulivoimaloilla ja jo yhdelläkin voimalalla on merkittäviä vaikutuksia
   ympäristöön, mistä johtuen tuulivoimaloiden toteuttaminen edellyttää laajaa ja laa-
   dukasta vaikutusten arviointia ja laajaa kuntalaisten ja maanomistajien kuule-
   mista. Riittävä kuuleminen ja vaikutusten arviointi on mahdollista vain
   kaavoituksella.
  2. Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1200 metrin etäisyydelle vakituisesta
   asutuksesta ja loma-asutuksesta. Asumattomien kiinteistöjen osalta kiinteis-
   tön omistajan ja tuulivoimatoimijan keskeisillä sopimuksilla voidaan tuulivoi-
   mala tuoda lähemmäs asuinrakennusta tai lomarakennusta, kuitenkin
   lainsäätämien melurajoitteiden puitteissa.

   Perustelut: Lainsäädäntö mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittamisen 700 metrin
   etäisyydelle asutuksesta. Tuulivoimaloiden koon kasvaessa koetaan ne lähiympä-
   ristössä maisemallisesti haitallisina, eikä 700 metrin etäisyyttä pidetä nykyään riit-
   tävänä. Sastamalan osalta on otettava huomioon, että tuulivoimapuistoalueet
   sijoittuvat metsäisille alueille, mikä vähentää niiden maisemavaikutusta. Jos mini-
   mietäisyyttä asutuksesta kasvatettaisiin esitetystä 1200 metrin etäisyydestä, vä-
   hentäisi se merkittävästi tuulivoimaloiden rakentamismahdollisuuksia ja
   mahdollistaisi vain muutamien voimaloiden toteuttamisen puistoihin.
  3. Tuulivoimaloiden melu ei saa ylittää 35 dBA:n määrää asuinrakennusten ja
   loma-asuntojen ulkotiloissa. Tuulivoimaloiden melutasoista tilataan hanke-
   kohtaisesti kaavoitusvaiheessa riippumaton selvitys. Toimijan selvitys melu-
   tasoista ei ole riittävä.

   Perustelut: Tuulivoimaloiden merkittävimpänä haittavaikutuksena pidetään melua.
   Tästä johtuen on valtioneuvosto määritellyt tuulivoimaloille normaalia kaavoitusta
   tiukemmat melun ohjearvot. Viranomaisten melun ohjearvo tuulivoimarakentami-
   selle on 40 dBA (yöaikaan). Muussa kaavoituksessa melun enimmäisarvo asutuk-
   selle on 45 dBA (yöaikaan). Tuulivoimaloiden meluvaikutuksen minimoimiseksi
   esitetään, että Sastamalassa tuulivoimaloiden melu ei saa ylittää 35 dBA:n mää-
   rää asuinrakennusten ja loma-asuntojen ulkotiloissa.
  4. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 260 metriä.
   Perustelut: Tuulivoimaloiden korkeus vaikuttaa merkittävästi niiden maisemallisiin
   vaikutuksiin. Tällä hetkellä kaavoja laaditaan jo 350 metriä korkeille voima-
   loille. 260 metrin korkeutta voidaan pitää riittävänä tuulivoimaloiden sähkön tuo-
   tannon kannalta. 260-metrisen voimalan napakorkeus on noin 190 metriä.
  5. Tuulivoimaloita ei saa sijoittaa avoimille peltoalueille.
   Perustelut: Avoimille alueille sijoitetut tuulivoimalat näkyvät voimakkaasti ympäris-
   töönsä. Selkein ero metsäalueelle sijoitettuihin voimaloihin on, että metsä peittää
   merkittävästi tuulivoimaloiden näkyvyyttä niiden lähialueille.
  6. Kaavoituksen alkuvaiheessa tulee kaikkien alle kahden (2) kilometrin etäi-
   syydellä tuulivoimaloista sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten osalta tehdä
   arvio ja kuvasovite tuulivoimaloiden näkyvyydestä.

   Perustelut: Kuvasovitteiden pohjalta kiinteistön omistaja ja kaavoitusta ohjaava
   kaupunki pystyvät paremmin arvioimaan tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia.
  7. Toimija sitoutuu tekemään haittakorvaussopimukset vähintään 40 dBA:n
   melualueen (tuulivoimaa koskeva ulkomelun ohjearvo) laajuudelta, jotta
   maanomistajat saavat taloudellista korvausta melualueen aiheuttamasta ra-
   joitteesta. Näiden sopimusten tulee olla korvausperiaatteiden osalta yhtene-
   viä kaikkien maanomistajien kanssa.

   Perustelut: Tuulivoimalan melualueelle (vähintään 40 dBA) ei ole mahdollista
   saada rakennuslupia asuin- tai lomarakentamiselle. Jo rakennettujen tuulivoimaloi-
   den välittömään läheisyyteen ei ole myöskään mahdollista rakentaa toista tuulivoi-
   malaa, koska se vähentäisi aiemmin rakennetun voimalan hyödyntämää tuulta.
   Näistä haitoista johtuen tulee kiinteistön omistajalle maksaa haittakorvausta.
  8. Tuulivoimatoimijoiden tulee esittää tuulivoimaloita koskevat purkuvakuudet
   ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.

   Perustelut: Jotta kaupunki voi varmistua siitä, että tuulivoimaloilla on asianmukai-
   set purkuvakuudet, tulee ne esittää kaupungille. Vakuudet tulee esittää viimeis-
   tään silloin, kun kaava on menossa hyväksymiskäsittelyyn. Näin siksi, koska vasta
   tuolloin voimaloiden sijaintipaikat on määritelty lopullisesti.
  9. Tuulivoiman rakentajayrityksen pitää sitoutua korvaamaan kaikkien tarvitta-
   vien uusien siirtolinjojen ja teiden maapohjan puusto maanomistajille ns.
   täyden korvauksen periaatteella ennen kaavan vahvistamista tehtävillä sopi-
   muksilla. Lisäksi kaupunki suosittelee, että myös kaavan ulkopuolisissa lu-
   nastuksissa käytetään ns. täyden korvauksen periaatetta.

  Yhteystiedot

  Ilmari Mattila

  Maankäyttöjohtaja
  Organisaatio
  Maankäyttö
  Vastuualueet
  kaavoitushankkeet, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat, tuulivoima ja aurinkovoimahankkeet