Pääsääntöisesti viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain 3. ja 4. luvussa määritellään tarkemmin kenellä on oikeus saada tietoja ja kuinka ne on hänelle toimitettava.

Tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän tai piirteen perusteella. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamislomakkeen tietopyynnöt liittyen kaupungin järjestämiin palveluihin pyydetään palauttamaan Sastamalan kaupungintalolle kirjaamoon (3. krs, A-siipi). Kaupungintalo sijaitsee osoitteessa Tampereentie 5, 38200 SASTAMALA. Kaupungintalo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15. Tietopyyntöä toimittaessaan henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä, rekisterinpitäjällä on velvollisuus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä. Kaikki tietopyynnöt kirjataan Sastamalan kaupungin asianhallintajärjestelmään. Henkilötiedot on mahdollista tarkastaa käyttämällä Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomaketta. Rekisterin tietoja koskevat korjausvaatimukset tehdään erillisellä rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomakkeella. Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja ei toimiteta rekisteröidylle sähköpostitse.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Asiakkaalla tai hänen edustajallaan on tietosuoja- ja henkilötietolainsäädännön perusteella oikeus tarkastaa maksutta kaupungin henkilörekisteriin talletetut tietonsa kerran vuodessa. Useammin tapahtuviin tarkastuspyyntöihin sovelletaan tiedonhausta perittäviä maksuja (asiakirjoista perittävät maksut).

Sastamalan kaupungin tietosuojavastaavana toimii tietohallintopäällikkö Maija Koski, puhelinnumero 040 661 3584, sähköposti etunimi.sukunimi@sastamala.fi.