Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kaupungin päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
– ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
– lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien esittelijät ja varaesittelijät.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissa ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Sastamalan kaupungin sidonnaisuusrekisteri