Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset voivat osallistua kunnan talouden suunnitteluun eli yhteisten verovarojen käyttöön. Toimintatavassa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ideoimalla ja äänestämällä, miten osa kaupungin budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin keinoin pyritään edistämään ja vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä Sastamalan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Osallistuvalla budjetoinnilla vahvistetaan kuntalaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon.

Vuonna 2024 osallistuvan budjetoinnin teemana on kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät hyvinvointia tukevat pienhankkeet, joita voivat toteuttaa kaupungin ohella myös erilaiset yhdistykset ja ja järjestöt. Yksittäisen pienhankkeen kustannusarvio voi olla enintään 10 000 euroa.

Osallistuvaa budjetointia esitelty alkuvuodesta 2024 vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle
Ideointivaihe on ollut 8.1. –5.2.2024, jonka aikana ideoita tuli yhteensä 17. Niistä 7 hanketta valmisteltiin jatkoon. Hankkeet ovat esitelty tässä pdf-tiedostossa.

Sähköinen ideoiden työstövaihe on 4. –19.4.2024. Osallistu, kerro mielipiteesi ja kehitysideasi hankkeista sähköisen linkin kautta Osallistuvan budjetoinnin työstövaihe (padlet.com)

Nuorisovaltuusto ottaa kantaa ideoihin huhtikuun kokouksessaan
Työstövaiheen jälkeen lopulliset ideat etenevät kaupungin johtoryhmän kautta kaupunginhallituksen päätöksentekoon (toukokuussa 2024), jonka jälkeen pääsemme hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamisvaiheisiin

Vuonna 2023 osallistuvan budjetoinnin määrärahalla on toteutettu koirapuisto Kallialaan ja Uotsolan kentälle valot.

Alta löydät lisätietoa osallistuvan budjetoinnin käytännöistä Sastamalassa

Ideointivaihe

Ideointivaihe järjestetään ajalla 8.1.-5.2.2024.

Saapuneiden ideoiden työstäminen ja läpikäynti

Ideoiden vastaanottamisen jälkeen kaupungin työntekijöistä koostuva työryhmä työstää ideoista jatkoon meneviä hankkeita. Nuorisovaltuusto osallistetaan kuulemalla nuorten näkökulmaa toteutettaviin hankkeisiin.

Ennen äänestystä toteuttavista hankkeista kaupunkilaisille tarjotaan vielä mahdollisuus työstää ideoita.

Äänestys

Sen jälkeen, kun sastamalalaiset ovat kertoneet omat ajatuksensa siitä, mitä hankkeiden tulisi sisältää, työryhmä valmistelee hankkeet äänestystä varten. Ennen äänestystä kuullaan nuorisovaltuustolta nuorten näkökulmaa hankkeiden sisällöstä.

Sähköinen äänestys järjestetään ajalla 4.-19.4.2024.

Päätöksenteko

Johtoryhmä käsittelee äänestystulokset 22.4.2024 ja kaupunginhallitus päättää toteutettavista ideoista/hankkeista  toukokuussa.

Hankkeiden toteuttaminen

Hankkeet toteutetaan vuoden 2024 aikana ja toteuttamisen aikatauluista tiedotetaan osallistuvan budjetoinnin edetessä.

Ideoiden toteutus määrärahalla

 • Ideoiden toteuttamiseen on käytössä 50 000 euroa ja määräraha kohdennetaan koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen
 • Sastamalan kaupunki maksaa idean toteuttamiseen käytettävän rahan sen toteuttajalle. Rahoitusta ei makseta yksityiselle henkilölle.
 • Toteutettavan idean tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukainen. Sastamalan kaupunki edistää päihteetöntä kaupunkiympäristöä ja ideoiden tulee olla päihteettömiä.
 • Myönnetty määräraha tulee käyttää vuoden 2024 aikana ja määräraha maksetaan kertaluontoisesti.
 • Määräraha on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan ja yleishyödylliseen toimintaan.
 • Rahoitusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan/yritystoiminnan ylläpitämiseen.
 • Määrärahalla ei voida rahoittaa hankkeita/ideoita/toimintaa, joita kaupunki jo rahoittaa (avustukset). Määrärahalla ei voida käyttää hankkeiden omarahoitusosuuksina tai osana hankerahoitusta.
 • Rahoitusta ei voida hakea lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen, eikä kunnan toimiala voi hakea rahoitusta.
 • Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei rahoiteta kaupungin työntekijöiden palkkaamista ja idea on ylläpidettävissä jatkossakin ilman merkittäviä kustannuksia.
 • Yhdistykselle tai yhteisölle määräraha voidaan maksaa etukäteen. Mikäli idea/hanke ei toteudu suunnitelman mukaisesti, määräraha tai osa siitä peritään kaupungille takaisin.
 • Määrärahan saajan tulee raportoida (ml. tositejäljennökset) määrärahan käytöstä Sastamalan kaupungille marraskuun loppuun mennessä.

Teemanmukaisuus

 • Ideat/hankkeet voivat kohdistua kaikenikäisiin sastamalalaisiin.
 • Kaikki kuntalaiset voivat jättää idean määrärahan käyttämisestä ja osallistua toteutettavan hankkeen äänestykseen.
 • Ideoissa tulee huomioida niiden vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin.
 • Mikäli toteuttajana on yhdistys tai järjestö, osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutettavaan ideaan/hankkeeseen ei voi käyttää kaupungin mahdollisesti myöntämää muuta avustusta.

Avoimuus ja maksuttomuus

 • Toiminnan tulee olla avointa kaikille etnisestä taustasta, kansallisuudesta, varallisuudesta, uskonnosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
 • Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja määrärahan myöntämisessä suositaan sitä, että ehdottaja voi itse osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Yksityinen henkilö ei voi olla hankkeen toteuttaja.
 • Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Hankkeet ovat julkisia ja kustannukset ovat julkisia ja Sastamalan kaupunki voi hyödyntää hankkeita markkinoinnissa.

Lisätietoja antaa:

Hyvinvointikoordinaattori Mervi Saari
mervi.saari@sastamala.fi
puh. 040 184 8378

Rakennuttajainsinööri Elias Tepsa
elias.tepsa@sastamala.fi
puh. 040 670 5813

Kaupunginpuutarhuri Suvi Isosävi
suvi.isosavi@sastamala.fi
puh. 040 668 6227

Liikuntapaikkamestari Jari Aho
jari.aho@sastamala.fi
puh. 050 597 1464