Oppivelvollisuus perusopetuksen jälkeen

Oppivelvollisuuden laajentuminen astui voimaan 1.8.2021. Lakimuutoksen tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uudistus etenee ikäluokka kerrallaan. 

Oppivelvollisuus kestää 18 ikävuoteen saakka ja koskee kaikkia niitä oppivelvollisia, jotka ovat päättäneet peruskoulun 1.1.2021 jälkeen.   

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua opiskelemaan yhteishaussa tai muulla tavoin. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

9.-luokkalaisten hakeutumisvelvollisuus

Perusopetuksen järjestäjä ohjaa oppivelvollista hakeutumisessa ja valvoo, että opiskelija aloittaa opintonsa. Toisen asteen koulutuksen järjestäjällä on ohjaus- ja valvontavastuu, kun oppivelvollinen on aloittanut toiseen asteen opintonsa.  

Oppivelvollisuuden suorittaminen

Oppivelvollisella on velvollisuus suorittaa oppivelvollisuuttaan joko ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiokoulutuksessa tai muussa nivelvaiheen koulutuksessa, kuten kansanopistossa (Opistovuosi oppivelvollisille) tai tutkintoon valmentavassa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös TELMA-koulutuksessa (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus). 

Oppilaitokset ohjaavat ja seuraavat opiskelijan etenemistä opinnoissa. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että nuori suorittaa säädetyn oppivelvollisuuden. 

Oppivelvollinen ei voi itse erota oppilaitoksesta, ennen kuin hän on saanut opiskelupaikan toisesta oppivelvollisuuden suorittamispaikasta.  Mikäli opinnot ovat vaarassa keskeytyä, on oppilaitoksen järjestettävä oppivelvolliselle riittävät tukitoimet opintojen jatkumiseksi. Mikäli oppivelvollisen opinnot eivät etene tukitoimista huolimatta, voidaan oppivelvollinen kuitenkin katsoa eronneeksi.  

Mikäli oppivelvollinen jää vaille opiskelupaikkaa, on perusopetuksen järjestäjän tai aiemman oppilaitoksen ilmoitettava ilman opiskelupaikkaa jääneestä opiskelijasta tämän asuinkunnalle. Asuinkunnan velvollisuus on yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan kanssa selvittää nuoren kokonaistilanne ja opiskelukyky, sekä ohjata oppivelvollinen toisen asteen koulutukseen. Mikäli oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa, on asuinkunnan velvollisuus osoittaa opiskelupaikka oppivelvolliselle.

Koulutuksen maksuttomuus

Oppivelvollisuuden laajentamiseen sisältyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Maksuttomuuteen kuuluu:

  • opetus
  • päivittäinen ruokailu
  • välttämättömät oppimateriaalit ja opiskeluvälineet
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavien ylioppilastutkinnon 5 koetta sekä niistä saatujen hylättyjen arvosanojen uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.

Maksuttomuus ei koske erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavia henkilökohtaisia välineitä kuten soittimia ja urheiluvälineitä eikä kohtuullisia kustannuksia sisältäviä opintovierailuja, retkiä tai tapahtumia. 

Oppilaitokset tai asuinkunta eivät ole velvollisia järjestämään koulukuljetusta oppivelvollisille. Oppivelvolliset voivat hakea yli 7 kilometrin koulumatkaan Kelan myöntämää koulumatkatukea. Koulumatkatuki haetaan sen oppilaitoksen kautta, jossa oppivelvollinen suorittaa opintojaan. 

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi perustellusta syystä.

Perusteltuja syitä ovat:

  • Oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
  • Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi.
  • Vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikna.
  • Oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan siitä oppilaitoksesta, jossa oppivelvollinen suorittaa opintojaan. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Keskeyttämistä haetaan kirjallisesti.