Kädet. Yhdessä.

Oppilas voi tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvaan tukeen tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan erilaisin tukimuodoin.

Tuen muotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki, avustajapalvelut jne. Opettaja voi oppitunnin aikana tarvittaessa eriyttää opetusta niin, että oppilaat voivat tehdä erilaisia oppimistehtäviä tai he voivat käyttää erilaisia oppimateriaaleja.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on tarkoitettu asteittain vahvistuvaksi. Kolmiportainen tuki käsittää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen. Samoja tukimuotoja voidaan käyttää tuen eri vaiheissa.

Oppilas voi siirtyä yleisestä tehostettuun ja tehostetusta erityiseen tukeen. Tuen tarpeen vähentyessä oppilaan erityinen tuki voidaan myös lopettaa, jolloin oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Myös tehostetusta tuesta oppilas voi siirtyä yleisen tuen asteelle, kun hänen oppimisen tai koulunkäyntinsä edellytykset ovat parantuneet.

Yleinen tuki


Yleinen tuki on osana päivittäistä koulutyötä kaikille oppilaille tarkoitettua tukea. Yleisen tuen muotoja voivat olla esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus, koulunkäyntiavustajan antama tuki, oppilashuollollinen työ ja tuki, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja opetusryhmien joustava ryhmittely. Samanaikaisopetus tarkoittaa sitä, että samassa opetustilassa voi olla kaksi opettajaa yhtä aikaa tai opetusryhmää voidaan tarvittaessa ja tilannekohtaisesti jakaa erilaisiin ryhmiin. Mikäli yleinen tuki ei riitä, arvioidaan oppilaan tarvetta tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostettuun tukeen siirrytään oppilaan opettajien tekemän pedagogisen arvion perusteella. Koulun pedagoginen tiimi tekee päätöksen oppilaan siirtymisestä tehostettuun tukeen. Tämä ei ole kuitenkaan hallinnollinen päätös. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, mutta oppilas opiskelee edelleen yleisen oppimäärän mukaan. Käytössä olevat tukimuodot ovat samoja, kuin yleisen tuen aikana. Tehostettu tuki voidaan järjestää oppilaan omassa luokassa ja tarvittaessa erityisopettaja osallistuu oppilaan opetukseen. Osa-aikaisena erityisopetuksena oppilas voi opiskella osan tunneista myös pienryhmässä.

Erityinen tuki


Oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, jos tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä. Erityisen tuen päätös on hallintopäätös, ja sen tekee rehtori/opetuspäällikkö. Pääsääntöisesti oppilas on ennen erityistä tukea saanut yleistä ja tehostettua tukea. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan oppimisen etenemisestä ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta laaditaan pedagoginen selvitys. Koulun pedagoginen tiimi käsittelee sen ennen päätöksen tekoa. Pedagogista selvitystä täydennetään tarvittaessa psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

Erityisen tuen päätöksessä määrätään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut, kuten erityiset opetusvälineet, normaalista poikkeavat kuljetuspalvelut, sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.

Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille laaditaan koululla aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisen tuen päätöksen perusteella oppiaineita voidaan yksilöllistää, oppilaalle voidaan määritellä avustajapalveluita ja hänen pääsääntöinen opetusryhmänsä päätetään. Erityisen tuen laajuus voi vaihdella yksittäisen oppiaineen yksilöllistämisestä monien tukimuotojen, pienryhmäopetuksen sekä erilaisten kuntoutuksellisten toimien muodostamaan kokonaisuuteen.

Erityisen tuen oppilaat voivat edellytyksiensä mukaan opiskella kokonaan yleisopetuksen ryhmissä tai kokonaan tai osittain pienryhmissä. Pienryhmäopetuksen tarve voi edellyttää oppilaan siirtymistä omasta lähikoulustaan muuhun kouluun, jossa tuen järjestäminen voidaan toteuttaa.

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa, sekä aina toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.