Pihaleikkiväline.

Koulukuraattorin tehtävä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa edistäen oppilaiden hyvinvointia. Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaan sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilasta mm. koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perheeseen ja kotiin, vapaa-aikaan ja/tai ajanhallintaan liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori antaa konsultaatiota, käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Koulukuraattori tekee yhteisöllistä työtä erityisten oppilasryhmien ja luokkien kanssa.

Jokaisella oppilaalla tai hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulukuraattorin palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijät arvioivat tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä joko omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai jonkin koulun ulkopuolisen tahon ohjaamana. Asiakkuus perustuu aina oppilaan, sekä tarpeen niin vaatiessa, huoltajan suostumukseen. Alaikäinen oppilas voi saada palveluja myös huoltajan tietämättä, eikä huoltajalla ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä palveluita.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Yhteyden koulukuraattoriin saa Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla.