haapametsikkö

Sastamala omistaa noin 2250 hehtaaria metsää.


Kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsäsuunnitelma on toimintasuunnitelma metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle ja antaa hyvän pohjan puukauppaan, metsän arvonmääritykseen ja muuhun metsänhoitosuunnitteluun.


Metsäsuunnitelman tausta-aineistoa on kerätty maastotöiden avulla. Maastokäynneillä on tarkennettu puustotietoja ja huomioitu sellaisia erityisasioita, joita laserkeilauksella kerätyssä metsävaratiedossa ei selvitetä. Maastotarkastuksessa huomioitavia asioita ovat olleet esimerkiksi metsän muut kuin puuntuotannolliset arvot ja käyttötarpeet, puun laatu, metsätuhot ja maaperän soistuminen.

Myös kaupungin metsänomistajana on huolehdittava, että metsässä olevien erityisen tärkeiden elinympäristöjen erityispiirteet säilyvät. Nämä metsälain tarkoittamat alueet on merkitty metsäsuunnitelmaan. Luonnonsuojelulaki määrittelee suojeltavat luontotyypit ja uhanalaiset eliölajit. Lain mukaiset luontokohteet on otettu huomioon hakkuissa ja metsänhoidossa.


Asemakaavoitettujen alueiden metsänhoidossa korostuvat ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä metsien monimuotoisuus ja maisemalliset arvot. Sastamalassa pääsee taajama-alueilla monille lenkkipoluille metsän siimekseen tai marjastamaan ja sienestämään.

Sastamalan kaupungin peltopinta-ala 285 hehtaaria.

Sastamalan kaupunki vuokraa omistamiaan peltoja viljelijöille julkisen tarjouskilpailun perusteella 5 vuoden vuokrasopimuksella. Tarjouspyynnöt julkaistaan paikallislehdissä ja kaupungin nettisivuilla.