Ilmakuva Kiikoisista.
Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle kannattaa jo ennen hankkeen käynnistämistä selvittää mahdollisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuus ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan.

Poikkeamislupaa tarvitaan aina ranta-alueelle rakennettaessa ellei alueella ole voimassa olevaa rantakaavaa. Asemakaava-alueella poikkeamista tarvitaan silloin, kun on tarve rakentaa kaavamääräysten vastaisesti. Poikkeamiselle tulee olla erityinen syy.

Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan silloin, kun rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella. Sastamalan suunnittelutarvealueet on määritelty rakennusjärjestyksen liitekarttaan. Alueet löytyvät myös kaupungin karttapalvelusta.

Poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake, mikäli lupaa halutaan hakea paperisena. Suosittelemme hakemaan lupaa Lupapiste.fi -palvelussa.
  • Ote pohja- tai rekisterikartasta jos rakennuspaikka on asemakaava-alueen ulkopuolella
  • Asemakaavaote, jos tontti on asemakaava-alueella
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta perusteesta hakea poikkeamista esim. valtakirja tai esisopimus
  • Asemapiirros rakennushankkeesta (Asemapiirroksesta tulee selvitä rakennusten sijainti sekä mitat rajoista ja mahdollisesta rantaviivasta, kerrosala, kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, naapurikiinteistöjen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet)
  • Jos poiketaan kaavamääräyksistä, hakemukseen tulee tarpeen vaatiessa liittää pohjapiirros, julkisivut ja leikkaus, joista selviää millaisesta poikkeamisesta on kyse
  • Naapurinkuuleminen
  • Hakemukseen on perusteltava erityiset syyt poikkeamiselle

Hakemus jätetään joko Lupapiste.fi -palvelussa tai kaupungintalolle maankäytön info-pisteelle. Hakemukset käsitellään ympäristölautakunnassa, joka päättää hakemusten hyväksymisestä.

Hakemuksista peritään maksut rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Ota yhteyttä

Profiilikuva Ilmari Mattila.

Ilmari Mattila

Maankäyttöjohtaja
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
kaavoitushankkeet, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat, tuulivoima ja aurinkovoimahankkeet