Takaisin ajankohtaisiin
1.2.2022 | Yrityspalvelut

Nuorten kesätyöllistämistuki

Kaupungin vuoden 2022 talousarvioon (konsernihallinto, yri­tys­toi­min­nan edistäminen) sisältyy 36 000 euron määräraha nuorten ke­sä­työl­lis­tä­mis­tä varten yrityksiin, maatiloille tai yhteisöihin. Konserni- ja elinvoimajaosto on vahvistanut tukiehdot kokouksessaan 14.12.2021 § 85.

Ohjeistuksen mukaan kesätyöllistämistukea esitetään myön­net­tä­väk­si hakemusten perustella Sastamalassa toimiville yrityksille, maa­ti­loil­le ja yhteisöille (hakijalla on oltava y-tunnus), jotka työl­lis­tä­vät vuonna 2002–2006 syntyneen sastamalalaisen nuoren tai nuoria tou­ko-syys­kuun aikana siten, että maksettava bruttopalkka on vä­hin­tään 600 euroa. Kesätyötuen suuruus on 300 euroa em. työllistämisajalta yhtä ke­sä­työn­te­ki­jää kohti. Kaupunki on varannut määrärahan 120 nuoren työl­lis­tä­mi­seen. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osa­kas yrityksessä.

Tukea myönnetään hyväksyttävien hakemusten perusteella. Hyväk­syt­tä­vien hakemusten määrän ylittäessä käytettävissä olevan mää­rä­ra­han suoritetaan tukea saavien valinta arpomalla. Tukea mak­se­taan määrärahan puitteissa ensisijaisesti yhdestä kesätyöntekijästä, mut­ta mikäli määräraha antaa mahdollisuuden, voidaan tukea lisäksi myön­tää kahdesta muusta eli yhteensä kolmesta kesätyöntekijästä ha­ki­jaa kohti.

Tuki maksetaan jälkikäteen hakijan erillisestä hakemuksesta, johon on liitettävä jäljennökset kesätyöntekijän työsopimuksesta ja työ­to­dis­tuk­ses­ta sekä oikeaksi todistettu tositejäljennös/todistus maksetusta palkasta. Tu­kea ei makseta, ellei kaikkia vaadittuja tietoja ole toimitettu. Työl­lis­tä­misessä tulee noudattaa em. ­tu­ki­pe­ri­aat­teita. Maksettavaa tukea voi hakea heti työl­lis­tä­mis­jak­son päätyttyä. Tuki on haettava kui­ten­kin viimeistään 14.10.2022 klo 15.00. Mikäli em. tukiehdot eivät kaikilta osin täyty, tukea ei mak­se­ta lainkaan.

Työllistämistukihakemukset toimitetaan osoitteella Sastamalan kaupunki, Kesätyöllistämistuki, PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostilla osoitteeseen sastamala@sastamala.fi. Hakuaika on 1.2.29.4.2022 klo 15.00. Hakuaikaa voidaan jat­kaa eri­tyi­ses­tä syystä elinkeinojohtajan päätöksellä.

Lisätietoja: elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru, puh. 040 582 3645 tai palvelusihteeri Kati Koppanen, puh. 040 552 9505

4H-kesäyrittäjyyden tukeminen

4H-kesäyrittäjyystuki kohdistuu vuosina 2002–2009 syn­ty­nei­siin sastamalalaisiin nuoriin, jotka ovat käyneet 4H-yrit­tä­jyys­kurs­sin ja perustavat uuden 4H-yrityksen työllistääkseen itsensä ke­sä­ajak­si. 4H-kesäyrittäjyystuki on suuruudeltaan enintään 200 euroa, joka koos­tuu 4H-kesäyritykselle maksettavasta 50 euron starttirahasta ja 150 euron lisätuesta. Lisätuen maksuperusteena on, että kesän jäl­keen hakija lähettää 4H-yhdistyksen hyväksymän raportin ke­sä­yri­tyk­sen toiminnasta. Mikäli kesäyrityksen myyntituotot ovat vähintään 100 euroa ja työaika on vähintään 20 tuntia, lisätuki myönnetään.

4H-kesäyrittäjyystukeen on varattu 3 000 euron määräraha, mikä riit­tää viidentoista 4H-kesäyrittäjän tukemiseen. Hakemukset 4H-ke­sä­yrit­tä­jyys­tu­keen tulee toimittaa sähköpostitse kaupungille ajal­la 1.4.–15.6.2022. Tuki myönnetään viidelletoista en­sim­mäi­sel­le hy­väk­sy­tyl­le hakijalle sähköpostin osoittamassa saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Start­ti­ra­ha maksetaan hakijoille heti tuen myön­tä­mi­sen jäl­keen. Ke­sä­yri­tyk­sen raportti tulee toimittaa kaupungille 14.10.2022 klo 15 men­nes­sä li­sä­tuen maksatusta varten.

Lisätietoja: elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru, puh. 040 582 3645