Ilmakuva Vähä-Tiisalan rakennuksista.

Sastamalan kaupunki myy Mouhijärvellä sijaitsevan Vähä-Tiisalan ratsutilan. Myytävään kokonaisuuteen kuuluu noin 3 ha maa-aluetta ja 11 eri rakennusta. Kohteen osoite on Tiisalantie 11. Rakennukset on rakennettu pääosin 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa.  Rakennuskanta on säilynyt alkuperäisenä ja vaatii kunnostusta ennen käyttöönottoa.  Tila soveltuu näkyvän sijaintinsa puolesta esim. matkailu- ja palveluelinkeinon harjoittamiseen.  Ostajan on mahdollista vuokrata myös viereistä peltoa.  

Kohde on myynnissä Huutokaupat.com -palvelussa. Huutokauppa päättyy sunnuntaina 16.10.2022 klo 20.45.
Korkeimman tarjouksen tekijän on esitettävä kaupungille ennen myyntipäätöksen käsittelyä hyväksyttävä kirjallinen suunnitelma kiinteistön tulevasta käytöstä. Sastamalan kaupunki toivoo kiinteistöön sijoittuvan mahdollisen asumiskäytön lisäksi kohteeseen soveltuvaa yritystoimintaa.

Sastamalan kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista.

Lisätietoja:

Kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441, arto.vuorijarvi@sastamala.fi
Yritysasiantuntija Mikko Rauva, puh. 050 514 4303, mikko.rauva@sastamala.fi

Vähä-Tiisalan ratsutila

Sijainti

Vähä-Tiisalan (Wähätiisala) ratsutila sijaitsee läntisellä Pirkanmaalla, Sastamalan Mouhijärvellä, Tampere-Pori-valtatien (vt 11) välittömässä läheisyydessä.  Matkaa Tampereelle on noin 35 km ja Poriin noin 68 km. Lähimmät palvelut, kuten koulu ja kaupalliset palvelut löytyvät puolentoista kilometrin päästä Häijään taajamasta. Sastamalan keskustaan on matkaa noin 20 km.    

Kartta, Vähä-Tiisalan sijainti merkitty punaisella täpällä.

Vähä-Tiisalan tilakeskus sijaitsee matalan kumpareen laella, kauniissa peltomaisemassa. Tilakeskuksen pohjoispuolella kulkee valtatie 11. Valtatien ja tilakeskuksen välissä kulkee vanha Uotsolan ja Häijään yhdistänyt kylätie. Valtatie 11:n pohjoispuolelle on juuri valmistunut uusi rinnakkaistie ja valtatien alikulku, joka yhdistää Uotsolan ja Häijään taajamat.  Tilakeskuksen läheisyyteen rakennetaan parhaillaan uutta Mouhijärven Maisemakylien pientaloaluetta.

Historiaa

Vuonna 1598 Ylä-Satakunnan voutina toiminut Tapani Erkinpoika muutti Tiisalaan, missä hän kokosi omistukseensa koko autioituneen viisitaloisen kylän. Vuonna 1600 hän ryhtyi tekemään näin syntyneestä uudesta Tiisalan tilasta ratsupalvelusta.

Wähätiisala on lohkottu itsenäiseksi ratsutilaksi Tiisalan ratsutilasta vuonna 1789. Tilakeskus on ilmeisesti heti silloin perustettu nykyiselle paikalleen.  Sekä Iso- että Vähä-Tiisala jatkoivat ratsupalvelusta yhtäjaksoisesti aina vuoteen 1886, jolloin ratsupalvelujärjestelmä tarpeettomana purettiin.

Sastamalan kaupungin omistukseen tila päätyi valtioneuvoston päätöksellä vuonna 2020 kun tilan viimeinen isäntä menehtyi perillisittä.

Rakennuskanta

Rakennukset sijaitsevat löyhässä jonossa vanhan kylätien ja peltoaukean välissä. Pihapiirin länsilaidassa sijaitsee L-muotoinen lato ja talousrakennus, jonka kyljessä on huomattavasti uudempi kuivuri. Seuraavaksi on kaksi aittaa 1800-luvulta ja niiden jälkeen uudempi asuinrakennus vuodelta 1889. Sitten on vuorossa päärakennus, joka on rakennettu 1835 ja jonka itäpäähän on rakennettu laajennus 1922.  Seuraavaksi on vuorossa kansallisromanttishenkinen talli/sikala/makasiini vuodelta 1914, ja sen jälkeen vanhan tien suuntaisesti rakennettu navetta vuodelta 1896. Viimeiseksi idässä on suuli 1800-luvun lopulta. Navetan eteläpuolella on pieni aitta ja siitä etelään pieni pajarakennus 1800-luvulta. Tallin ja navetan pohjoispuolella on 1900-luvun alkupuolella rakennettu talousrakennus.

Asuinrakennusten eteläpuolella on piha-alue, jonka kasvillisuus on villiintynyttä.

Tilakeskuskokonaisuus, jossa on kaikkiaan 11 eri rakennusta, on hyvin säilynyt. Rakennuksia ei ole juurikaan purettu ja olemassa oleviin rakennuksiin tehdyt korjaustyöt ovat olleet maltillisia.  

Kuvia (PDF)

Kuva: Rakennukset: 1. päärakennus, 2. tyhjä asuinrakennus, 3. talli, sikala, suuli ja makasiini, 4. liiteri, 5. navetta, 6. suuli, 7. paja, 8.–10. aitta, 11. kuivuri/suuli.
Kuva: Päärakennus

Tilan päärakennus on rakennettu 1835 ja sitä on laajennettu 1922 rakentamalla itäpäätyyn poikkipääty. Laajennuksen yhteydessä myös vanhan osan ulkonäkö on ajanmukaistettu 20-luvun klassismin tyyliseksi. Rakennus on T-mallinen hirsirakenteinen ja satulakattoinen. Katto on katettu tiilillä. Vanhemman osan perustukset on laajennuksen rakentamisen yhteydessä betonoitu. Uudemman osan perustukset on valettu betonista ja sillä on kellarikerros. Uuden poikkipäädyn molemmilla kyljillä on yksilappeiset porstuat. Vanhemman osan pohjoiskyljellä on kuusikulmainen porstua, jossa on koristeelliset ikkunat. Rakennuksen ikkunat ovat kaksijakoiset ja kuusiruutuiset. Ikkunoiden vuorilaudat edustavat uusklassismia.

Kuva: Asuinrakennus

Asuinrakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa 1800-luvulla, joista uudempi osa eli rakennuksen pohjoispääty on rakennettu 1889. Laajennuksen yhteydessä rakennus on saanut uusrenessanssi ja siitä puurakentamiseen muotoutuneen ns. nikkarityylin vaikutteita.

Rakennus on yksikerroksinen, hirsirunkoinen ja lepää lohkokivistä muuratuilla perustuksilla, uudempi osa hakatuista harkkokivistä muuratuilla. Perustusten eteläpäädyssä, vanhemman osan alla, on tiilistä muurattu ja holvattu kellari. Rakennuksen itäsivulla, vanhemman osan keskellä, on kuusikulmainen porstua, jossa on koristeelliset moniruutuiset ikkunat.

Runko on vuorattu vaakaponttilaudoituksella. Vuoraus on maalattu punamullalla, nurkka ja ikkunalistat ovat valkoiset. Ikkunoiden vuorilaudat ovat hyvin koristeelliset, uusrokokoohenkiset. Vanhan osan ikkunat ovat T-jakoiset ja kuusiruutuiset, uudemmassa osassa on myös monijakoisempia ikkunoita. Satulakatto on katettu tiilillä.

Rakennus on ollut pitkään poissa käytöstä.

Kuva: Talli

Talli- ja makasiini on rakennettu 1914. Rakennus on osin hirsirunkoinen ja osin rankarakenteinen ja sen pohja on h-kirjaimen muotoinen. Rakennus lepää hakatuista harkkokivistä tehdyillä perustuksilla. Rakennuksessa on osin tiilellä ja osin aaltopellillä katettu satulakatto. Makasiinin harjalla on kelloteline ja kello. Ikkunoiden ja ovien vuorilaudat ovat kansallisromanttishenkiset. Talliosan ikkunat ovat T-jakoiset ja moniruutuiset, makasiiniosan ikkunat ovat 1-jakoiset ja moniruutuiset.

Kuva: Navetta

Hirsirakenteinen navetta on rakennettu 1896 ja lepää hakatuista harkkokivistä tehdyillä perustuksilla. Kivinen sokkeli ulottuu n. 40 cm ylös lattian tasosta. Rakennuksen molemmilla sivuilla on kahdeksan följäriä ja molemmissa päädyissä kaksi. Satulakatto on katettu aaltopellillä ja rakennuksen keskellä on molemmilla sivuilla poikkipääty. Ikkunat ovat vaakasuuntaan kaksijakoisia ja 9-ruutuisia. Ylisten ikkunat ovat pystysuuntaan kaksijakoisia ja kuusiruutuisia. Ikkunoissa ja listoituksissa on uusrenesanssivaikutteita.

Tontti

Alueella on voimassa Sastamalan kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymä Mouhijärven maisemakylien Wähätiisalan asemakaava.  Wähätiisalan talouskeskusalue on merkitty asemakaavassa Maatilojen talouskeskusten korttelialueena, jolla ympäristö säilytetään (AM / s-1). Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 4 500 km2 ja alueen pinta-ala on noin 3 ha.  Molemmat asuinrakennukset sekä navetta on osoitettu asemakaavassa sr-1-merkinnällä, kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokas ja/tai kaupunkikuvan kannalta erityisen tärkeä rakennus. Rakennuksia ei saa purkaa. Kolme aittaa, suuli ja pajarakennus on osoitettu kaavassa sr-2-merkinnällä, kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Rakennuksia ei saa purkaa ilman erityistä pakottavaa syytä.    

Rakennusten kunto

Sastamalan kaupunki on teettänyt rakennuksista kuntoarvion FCG Finnish Consulting Group Oy:llä.  Kiinteistön ostajan on huomioitava, että rakennukset ovat vanhoja ja ne kaikki vaativat ennen käyttöön ottamista laajoja korjaustoimenpiteitä.  

16.5.2021 päivätty kuntotarkastus

Merkittävimmät rakennukset on liitetty sähköverkkoon. Asuinrakennus on liitetty Sastamalan Veden vesijohtoon. Viemäröinti on kiinteistökohtainen eikä sen kunnosta ole tietoa. Uudemmassa asuinrakennuksessa on öljykeskuslämmitys.

Lisätietoja

Kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441, arto.vuorijarvi@sastamala.fi
Yritysasiantuntija Mikko Rauva, puh. 050 514 4303, mikko.rauva@sastamala.fi